ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Институтът по отбрана с поредно доказателство за качество и професионализъм!
На 25.06.2020 г. Централната изпитвателна лаборатория за  тилови имущества в Института по отбрана, след като премина успешно планов надзор по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” се преакредитира  и разшири обхвата на акредитация с десет показателя - ЗАПОВЕД №А 371/25.06.2020 г. и СЕРТИФИКАТ рег. № 33 ЛИ/25.06.2020 г., валиден до 26.05.2024 г. 
През март т. г. Лабораторията успешно защити името на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” при провеждането на изпитанията на платовете за медицинския персонал в борбата с COVID-19 при екстремални условия.
Директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков изказва благодарност на експертния състав на Лабораторията за проявения професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните задължения!