Изследване на възможностите за интегриране на наночастици и наноматериали в бойни системи и екипировка

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е свързана с внедряването на наночастици наноматериали в бойни системи и екипировка. Необходимостта от усъвършенстване на бойните системи и екипировката, изисква задълбочено изследване и проследяване на възможностите за интегриране на наночастиците и наноматериалите при създаването на отделни компоненти или цели системи които да осигурят надеждност при изпълнение на бойните задачи или ежедневната рутинна работа на съвременния боец. Очаква се при финализирането на темата да се има прецизна обобщена информация за възможностите за интегриране на нанотехнологиите в бойни системи и екипировка.Допълнителни цели: Възможност за ползване от службите на МО, МВР, поделенията на НС “Противопожарна безопасност” и др.