Изследване възможностите за извличане на знания при обработка на сензорна информация от наземни и въздушни безпилотни средства

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)
5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”
6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”
7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”
8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:
Изследването на възможностите за извличане на знания при обработката на сензорна информация, получена от различни устройства - камери, радари, датчици и др. е перспективно и развиващо се направление при оценка на обстановката и подпомагане анализа на местността чрез минимизиране участието на оператора.
Основната цел на работата по темата е да се анализират съществуващите методи и алгоритми за обработка на сензорна информация, получена от безпилотни летални или наземни средства и да се предложат достатъчно ефективни методи и подходи за извличане на знания за местността и избрани целеви обекти.
Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на техническите средства за обработка на данни с приложение на интелектни системи за подпомагане извличането на знания, което ще е от полза при оценка на обстановката и ще подпомогне длъжностните лица от командния състав на БА в процеса на вземане на решения.