Методи за обработка на изображения и извличане на информация за оценка на кризисна обстановка

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Обработката на визуална информация в реално време изисква сериозни компютърни ресурси, свързани с анализа и разпознаването на изображения и е една област, коят усилено се развива напоследък с приложение на нови методи и подходи, главно от областта на изкуствения интелект. Извличането на скритото знание в обработваните масиви от визуални данни е предпоставка за подпомагане разпознаването на образи и ефективна оценка на възникнала кризисна обстановка.

Темата е дисертабилна с възможността да се изследват съвременни модели, методи и алгоритми за разпознаване на изображения от структурирани и неструктурирани масиви от данни, получавани от изображения от безпилотни летателни средства или наземни камери.

Целта на изследването е да се анализират съществуващите модели, методи и алгоритми в областта и да се предложат нови и ефективни решения за обработка на изображения и извличане на информация за извършване оценка на възникнала кризисна обстановка - при бедствия, аварии, катастрофи и др.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на обработката на изображения, да се изследват съществуващите и предложат нови методи, методологии или алгоритми и да се подпомогне процеса на вземането на решения при оценка на възникнала кризисна обстановка.