Модел на данните в автоматизирани системи за управление на огъня

1. Област на висшето образование: 5. „Технически науки”

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: Задочна форма, за военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел ,,Комуникационни мрежи и системи“

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Приемането на въоръжение на съвременни системи за управление на огъня е съществен момент от процеса на модернизация на Българската армия. В ход са процедури за придобиване или изграждане на подобни автоматизирани комплекси в интерес на няколко артилерийски системи на разположение на сухопътните войски. Автоматизираните системи намират своето място в управленческия цикъл на планиране, действие и контрол на резултатите при провеждане на тренировки, учения и бойни действия. Все по-нарастващият обем данни, добивани включително и автоматизирано, и стремежа за намаляване на времето за вземане на решение налага повишаване на нивото на автоматизация в процеса на анализиране на ситуацията.

Актуалността на изследването се определя от това, че в последните години в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ постъпват задачи, свървани с повишаване на нивото на автоматизация на системи за управление на оръжия. Като общ свързващ елемент в тези задачи е ефективната оценка на обстановката, обосновано с анализ на достъпни данни от различни източници. В Института по отбрана има натрупан опит по съхранение и представяне на геореферирани данни с прилагане на съвременна географска информационна система (ГИС) технология, така, че провеждане на научно изследване по темата е изпълнимо и навременно.

Дисертабилността на изследването се определя от възможността за включване на различни източници на артилерийско техническо разузнаване, обединение на техните данни с геореферирана разузнавателна фотография и иновативни варианти за графично представяне на варианти за решение. В приносната част ще се включат още алгоритмизация и верификация на методи за добиване, съхраняване и интегриране в ГИС на специализирани структури от данни.

Цел на изследването е да се извърши преглед на съществуващите методи за автоматизирано добиване и съхраняване на структури от данни, предимно с източник артилерийско техническо разузнаване и разузнавателна фотография. Да се изследва ефективността на интегрирането им в системи за поддържане и визуализация от тип ГИС, да се анализират особеностите при полева работа и да се предложи практическо приложение за конкретни нужди на БА.

Очаквани резултати:

  • Да се извърши анализ на съществуващите методи за автоматизирано добиване и съхраняване на данни от артилерийско техническо разузнаване и разузнавателна фотография;

  • Да се предложи ефективен модел за интегрирането им в системи за поддържане и визуализация от тип ГИС;

  • Да се анализират особеностите при полева работа и да се предложи практическо приложение в обхвата на прилагане на автоматизирани системи за управление на огъня.

Резултатите от изследването ще служат като основа за поставяне на повишени изисквания на следващ етап от модернизацията на Българската армия.