Модел на управлението на система от безпилотни летателни средства с използване на елементи от изкуствения интелект

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)
5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”
6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”
7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”
8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:
През последните 20 години се наблюдава бурно развитие при разработката и използването на безпилотни летателни средства (БПЛС) в гражданската и военната област. Сред държавите, притежаващи въоръжени сили, няма такава, която да не експлоатира БПЛС. Част от стратегиите при използване на безпилотни летателни средства са свързани с възможностите за автоматична координация и взаимодействие на множество безпилотни летателни средства с повишена степен на автономност.
Основната цел на работата по темата е да се анализират съществуващите методи и алгоритми за координация и взаимодействие на множество безпилотни летателни средства и да се предложиустойчив модел и алгоритми за автоматична координация и управление на система от БПЛС.
Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на интелигентното управление на БПЛС, до които Република България има достъп, което ще дадеоснова за последваща разработка на поведенчески модели на БПЛР при изпълнение на различни задачи.