Оптимизиране екологичната ефективност на методи за утилизация на барутни състави

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е продиктувана от проблемите произтичащи от постоянното създаванеи приемането на нови образци на въоръжение, което води до генериране на големи количества по-стари модели боеприпаси, които в повечето случаи са негодни за употреба и подлежат единствено на утилизация. Към настоящия момент, повечето от съществуващите методи за утилизация не отговарят на екологичните норми и стандарти и често водят до замърсяване на околната среда, което ги прави трудно приложими в условията на постоянно растящи изисквания спрямо опазването на околната среда. От друга страна, липсата на адекватни методи за утилизация, води до допълнително затрудняване процесите и темповете на утилизация и допълнително натрупване на излишни негодни боеприпаси или техни съставни елементи.