Придобиване на многомерна сензорна информация чрез радарно сканиране и цифрова обработка на данните

Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Радарното сканиране е един от начините за получаване на сензорна информация, независимо от атмосферните условия на видимост и наличието или отсъствието на светлина. Съвременните радари със синтезирана апертура (Synthetic-aperture radar) са полезни при мониторинг на околната среда, като разливи на петрол, наводнения, и военно разузнаване. В определен честотен диапазон, е възможно откриване на обекти с различна плътност, което дава възможност за използването им за откриване на различни обекти и на пострадали хора.

Основната цел на работата по темата е да се анализират съществуващите разработки, елементна база, цифрови методи за формиране на радарни сигнали и да се предложи архитектура на радар със синтезирана апертура с акцент върху възможността за монтажна безпилотни летателни средства.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на придобиване на многомерна сензорна информация от безпилотни летателни средства (БПЛС), което ще даде основа за последваща разработка на модели на БПЛС за изпълнение на различни задачи, свързани с добиването на сензорна информация за местността.