Влияние на шумоустойчивостта на радиоприемниците при защита и противодействие от радиоуправляеми импровизирани взривни устройства

 

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника

4. Форма на обучение: задочна форма, за военнослужещ

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел ,,Комуникационни мрежи и системи“

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Опитът от съвременните войни и действията на българските военни формирования, изпълняващи мироопазващи мисии зад граница, показва нарастналата опастност от използването на радиоуправляеми импровизирани взривни устройства (ИВУ) като ефективно средство за поразяване на жива сила и нанасяне на материални загуби.

Необходимост от разработката: Радиоелектронното противодействие е един от основните елементи, използвани при неутрализиране на радиоуправляемите ИВУ. Непрекъснатото развитие на електронната техника и технологии, разширяващият се спектър на индустриално предлаганите устройства с дистанционно управление, както и разширяването на честотните диапазони, в които работят тези устройства, увеличава спектъра на използваните радиоуправляеми ИВУ. Тези реалности поставят сериозни предизвикателства пред устройствата за тяхното неутрализиране и налагат непрекъснато им усъвършенстване и развитие.

Приоритетност на предложения проблем: Висок приоритет, с изследването и разработването на проблема се предвижда възможност за по-устойчива защита от ИВУ с отчитане на използваните радиотехнологии към момента.

Получените резултати ще спомогнат и за по-ефективното противодействие срещу ИВУ.

Конкретно приложение на резултатите: С разработването на темата се предвижда да се приложат съвременни подходи за противодействие на ИВУ, предвид развитието на технологиите и организацията на работа на комуникационните системи във ВС на БА.

Предложение: Темата да бъде включена в списъка на теми – предложения за докторантури чрез самостоятелна подготовка на Министерството на отбраната.