Възможности за защита на комуникационните системи от преднамерено високоенергийно въздействие

1. Област на висшето образование: 5. „Технически науки”

2. Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

3. Докторска програма: „Радиопредавателна и радиоприемна техника”

4. Форма на обучение: Задочна форма, за военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел ,,Комуникационни мрежи и системи“

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем: Наред с превъзходството на земята, във въздушно-космическото пространство и на море, не по-малко значение придоби и информационното превъзходство. То може да се осигури само с помощта на системи, които запазват своите способности в условия на преднамерено високоенергийно въздействие.

Предложената тема е в областта на най-перспективните технологии, отговарящи на съвременните изисквания, според Техническия доклад на Организацията за изследване на НАТО (NATO R&T Organization Task Group) - IST-067/IST-083, а именно: развитие на безжичните технологии – софтуерно дефинирано радио (SDR); използване на мобилни мрежи за приобщаване - Mobile Ad-hoc Network (MANET); използване на въздушно базирани комуникационни системи – Airborne Communication Node (ACN); динамично преконфигуриране на мрежовите услуги при необходимост – Service Level Agreement (SLA); IP-базирани мрежи с разпределение на радио ресурсите – Radio Resource Allocation (RRA); развитие на МIМО технологии – Multi Input Multi Output (MIMO); технологии за сигурност на информацията в комуникациите: Code-Hopping Code Division Multiple Access (CH-CDMA).

Необходимост от разработката: Това изследване ще позволи реализиране на системи за обмен на информация, устойчиви на високоенергийни въздействия, необходими на военните формирования в съвременните условия за изпълнение на бойни задачи и асиметричност на заплахите.

Приоритетност на предложения проблем: Висок приоритет, с изследването и разработването на проблема се предвижда възможност за по-устойчиво предаване и приемане на информация в неблагоприятни условия: на високоенергийни въздействия и други фактори, възпрепятстващи работата на комуникационните системи.

Получените резултати ще спомогнат и за по-ефективното противодействие срещу оръжия с високоенергийно въздействие.

Конкретно приложение на резултатите: С разработването на темата се предвижда да се приложат съвременни подходи за обмен на информация, предвид развитието на технологиите и организацията на работа на комуникационните системи в посочените условия.

Предложение: Темата да бъде включена в списъка на теми – предложения за докторантури чрез самостоятелна подготовка на Министерството на отбраната.