Радарни системи за откриване, идентифициране и проследяване на дронове с военно приложение

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Голямото разнообразие от дронове с различно предназначение и генерираните от тях високи нива на заплаха при бойни операции и въздушни атаки, налага разработването на ефективни системи за защита и способности за противодействие във военната сфера.

Радарните системи са основен компонент при реализацията на съвременните решения за борба с дронове. Те са предназначени да осигуряват точно и надеждно откриване, идентифициране и проследяване на различни типове дронове в зависимост от конкретните условия, като за целта е необходимо да имат възможност за откриване на ниско летящи обекти с малка ефективна отразяваща повърхност, предоставяне на сигнали в реално време в декларираните зони на заплаха и архивиране на данни за бъдещи анализи и отчети.

В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани приложения на радарни системи от различен тип за интегриране в системи за противодействие на дронове във военната област. Ще бъдат изследвани възможности за повишаване на качествените им показатели на откриване при дронове с различна скорост на движение.

Очакваните резултати са свързани с разработването на алгоритми за обработка на отразените радарни сигнали и синтезирането на радарни архитектури с конкретно приложение за откриване на дронове с различни характеристики с цел повишаване ефективността на системата за противодействие.

Програма за провеждане на конкурния изпит.