Доставка на 3D принтер за метал

Номер ИО: 3-2926-22.11.2019

Номер АОП: 03293-2019-0002

Състояние на процедурата: "Сключен договор за доставка"

Краен срок за подаване на предварителните оферти:  до 17:00 ч. на 27.11.2019 г. (сряда). Офертите се подават в запечатан плик по поща, куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ на адрес: п.код 1592, гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2 – местност „Къро“. Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лица за контакт:  Илиян Хутов, тел.: 02/ 92 21864, Борислав Генов, тел.: 02/ 92 21850

e-mail:  proceduri_zopatdi.mod.bg; i.hutovatdi.mod.bg

fax:  02/92-21808

Стартирана:
21.11.2019
Краен срок за подаване на оферти:
27.11.2019