Отчет за несъответствие на Сертификация на СФС на КИ на организационни единици в МО

 
Приложение 4
 
Ф КИСЗИ 05/01/04

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Дата

Заявка №
Организационна единица: Заявка:

Система за физическа сигурност на класифицираната информация:

Позоваване на:

Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Водещ оценител: (подпис, фамилия) Представител на организационна единица (подпис, фамилия)

Описание на съответствието:

 

 

Оценител: ____________________                                                            Дата:

                      (подпис, фамилия)                                              

Предложени коригиращи действия:

 

                                                                                                               Срок:

 

Ръководител: __________________                                                             Дата:

                       (подпис, фамилия) 

Оценка за изпълнението:

 

 

Проверил: __________________                                                                Дата:

                    (подпис, фамилия)