Skip to main content

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се предоставя в съответствие с изискванията на утвърдените със Заповед на директора на институт по отбрана №179/29.04.2020 г. и "Вътрешните правила за достъп на информация в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров"".

2. Дейността по предоставянето на достъп до обществена информация започва с регистрирането на отправено до Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” устно запитване, писмено или електронно заявление.

3. Достъп до обществена информация в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се предоставя само при получаване на писмено съгласие от министъра на отбраната за всеки отделен случай.

4. Писмените и електронните заявления се оставят без разглеждане, ако в тях липсва следната задължителна информация: трите имена, наименованието и седалището на заявителя, адрес за кореспонденция и точно описание на исканата информация. За заявленията, изпратени по електронен път, не се изисква електронен подпис.

5. Директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” определя за всеки конкретен случай военнослужещ или цивилен служител, който да отговаря пряко за изготвянето на докладните записки до министъра на отбраната и за предоставянето от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” на достъп до обществена информация.

6. На интернет страницата си Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” поддържа рубрика „Достъп до обществена информация”.

7. Директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” със заповед определя специално място за преглед на предоставената обществена информация (при необходимост).

8. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат в административната сграда на бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2 от главният юрисконсулт.

9. Главният юрисконсулт, съвместно със заявителя, попълва протокол за приемане на устно заявление и при възможност предоставя заявената информация веднага, ако тя публикувана на интернет страницата или е подготвена в отговор на друго регистрирано искане.

10. Писмените заявления за достъп до обществена информация се подават:

10.1. На пощенския адрес на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – гр. София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

10.2. В приемната на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – гр. София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” “ № 2, телефон за връзка: 92 21 807. Работното време за прием и административно обслужване на гражданите е от от 09:00 ч. до 17:30 ч., всеки работен ден от седмицата.

10.3. На електронния адрес за заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация в интернет страницата на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

11 Подадените заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация се регистрират в деня на постъпването в регистратурата за некласифицирана информация на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и се предават на директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” за поставяне на резолюция.

12. Когато Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща на компетентния орган до 14 дни от датата на регистрирането му. Заявителят се уведомява с писмо, в което се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. В случай че Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява до 14 дни от датата на регистриране на заявлението.

13. Във връзка с предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя досие, което се състои от подаденото заявление; кореспонденцията, водена в хода на процедурата; подписания протокол за предаването на информацията и обратните разписки за предаване на подготвената информация.

14. Депозираните в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” заявления за достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след получаване на разрешението от министъра на отбраната, съгласно т. 3 от реда за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. В този срок се извършва и писменото уведомяване на лицето, подало заявлението, за решението на началника на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

15. Когато исканата информация в заявлението не е ясно и точно формулирана, заявителят се информира с уведомление, което се изпраща с обратна разписка по пощата или по електронен път. В уведомлението се вписват причините за удължаване на срока по т. 14. Ако не бъде направено уточнение до 30 дни относно предмета на информацията, заявлението се оставя без разглеждане.

16. Срокът по т. 14 може да бъде удължен максимално:

16.1. С 10 дни, когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, като на заявителя се изпраща уведомление с обратна разписка или се уведомява по електронен път.

16.2. С 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето. Тогава на заявителя се изпраща уведомление с обратна разписка или се уведомява по електронен път. В този случай се иска изрично писменото съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението, като се спазват точно условията, при които то е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

16.3. При получаване на съгласие в 7-дневния срок или при изричен отказ информацията се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

17. Директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” взема писмено решение за пълен или частичен достъп до обществена информация на основание разрешението на министъра на отбраната и получената информация от депозираното заявление.

18. В решението за предоставяне на пълен достъп до обществена информация задължително се вписват степента, формата и срокът на осигурения достъп (срокът не може да бъде по-кратък от 30 дни от получаване на решението); мястото, където ще бъде предоставена информацията.

19.Решението за частичен достъп съдържа реквизитите на решението за пълен достъп до обществена информация – за частта, с която се предоставя, и на решението за отказ за предоставяне на обществена информация – за частта, с която се отказва.

20. Решението може да бъде получено в приемната на административната сграда на бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, от друго лице, с пълномощно, в което следва да са вписани данните на заявителя и на упълномощения, както и номерът на решението за предоставянето на заявената информация. Нотариална заверка не е необходима.

21. При депозиране на докладна записка, съгласно т. 3 от настоящия ред, и получен писмен отказ от министъра на отбраната, директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” взема писмено решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

22. В решението за отказ на достъп до обществена информация директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” вписва правното и фактическото основание и мотивите за отказ по Закона за достъп до обществена информация, датата на приемане на решението и реда за обжалването на отказа.

23. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя от служителя по ЗДОИ срещу подпис в административната сграда на бул. „Професор Цветан Лазаров” “ № 2 или се изпраща по пощата с обратна разписка.

24.Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

24.1. Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;

24.2. Достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

24.3. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

24.4. Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на право имащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

25. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” са:

25.1. Преглед на информацията – оригинал или копие.

25.2. Устна справка.

25.3. Писмена справка.

25.4. Копия на хартиен носител.

25.5. Копия на технически носител.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от описаните форми по т. 25.

26. Форми на частичен достъп са:

26.1. Предоставяне на цялата информация със заличени полета, достъпът до които е ограничен.

26.2. Предоставяне на онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

27. Достъпът до информация се предоставя във форма, различна от заявената, в случаите, когато исканата форма води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

27.1. Заявената форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето.

27.2. Няма техническа възможност за предоставяне

За всеки поискан достъп до обществена информация и съответният изготвен отговор се води отделна справка от главния юрисконсулт на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

 

Предоставяне на информация за повторно използване

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за информация от обществения сектор за повторно използване. Искането се счита за писмено и когато е направено по електронен път или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет.
За постъпилите искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се прилага реда на Глава четвърта от ЗДОИ.
Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ предоставя за повторно използване информация в отворен машинночетим формат, заедно със съответните метаданни, в съответствие с изискванията на чл. 41а, ал. 1 от ЗДОИ. 
Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.
 

Предоставяне на информация, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за информация, предоставена повече от три пъти. Искането се счита за писмено и когато е направено по електронен път или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет.
За постъпилите искания за предоставяне на информация, предоставена повече от три пъти се прилага реда на Глава трета от ЗДОИ.
Информацията, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп се предоставя безплатно или след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИО ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 г.

№ по ред КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ФОРМАТ
1
Данни за ИО
Мисия и функции
Структура
https://www.di.mod.bg/bg/institut-po-otbrana
https://www.di.mod.bg/bg/misiya-i-funkcii
https://www.di.mod.bg/bg/di_structure
HTML
2 Нормативни документи https://www.di.mod.bg/bg/v_norm_doc PDF
3

Информация за дейността на ИО:

Национални проекти

Международни програми и проекти

Сътрудничество с NATO

Сътрудничество с EU

Научни форуми

Издания

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/nacionalni-proekti

 

https://www.di.mod.bg/bg/mezhdunarodni-programi-i-proekti

 

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-nato-sto

 

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-eu-eda

https://www.di.mod.bg/bg/v-scientific-conferences

https://www.di.mod.bg/bg/izdaniya

PDF, HTML
4

Обучение:

Докторски програми 

https://www.di.mod.bg/bg/v-obuchenie_doctorski_programi HTML
5

Лаборатории:

Изпитвателна лаборатория на МО
Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества
Централна лаборатория за измервателна техника

 

https://www.di.mod.bg/bg/izpitvatelna-laboratoriya-na-ministerstvoto-na…

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-izpitvatelna-laboratoriya-za-tilovi-…

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-laboratoriya-za-izmervatelna-tekhnika
 

DOC, HTML,PDF
6

Профил на купувача:

Текущи процедури

Завършили процедури по ЗОП

Документи по ЗОП

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/tekuschi-proceduri-po-zop

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_archive

https://www.di.mod.bg/bg/v_doc_buyer

DOC, PDF

DOC, PDF
 

PDF

7

Конкурси:
За академични длъжности

За държавни служители

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_zrasrb

https://www.di.mod.bg/bg/v_konkursi_dur_serv
 

HTML
8 Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0-%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98-15.05.2019%20%D0%B3..pdf

PDF
9 Правилник за устройството и дейността на ИО https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/PRAVILNIK-…

PDF

О Т Ч Е Т

за постъпили заявления до Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за достъп до обществена информация през 2019 г.

Информация Брой
1. Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:
- от граждани на Република България:
- от чужденци:
- от журналисти:
- от фирми:
- от политически партии, инициативни комитети, сдружения, неправителствени организации и др.:

2
0
0
1
0

1
 

2. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2019:
- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:
- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:
- отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

2

2

0

0
 

3. Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение: 0
4. Уведомление за липса на исканата обществена информация: 0
5. Общ брой на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация: 2
6. Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (причини):
- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации):
- исканата информация е класифицирана информация, или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон:
- исканата информация представлява търговска тайна:
- исканата информация засяга интересите на 3-то лице и няма неговото писмено съгласие:
- исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори:
- исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца:
- изисква се полагането на непропорционално много усилия, излизащи извън обичайната на Института дейност.

0

0

0

0
0

0

0

0

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИО ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 г.

№ по ред КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ФОРМАТ
1
Данни за ИО
Мисия и функции
Структура
https://www.di.mod.bg/bg/institut-po-otbrana
https://www.di.mod.bg/bg/misiya-i-funkcii
https://www.di.mod.bg/bg/di_structure
HTML
2 Нормативни документи https://www.di.mod.bg/bg/v_norm_doc PDF
3

Информация за дейността на ИО:

Национални проекти

Международни програми и проекти

Сътрудничество с NATO

Сътрудничество с EU

Научни форуми

Издания

 

https://www.di.mod.bg/bg/nacionalni-proekti

https://www.di.mod.bg/bg/mezhdunarodni-programi-i-proekti

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-nato-sto

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-eu-eda

https://www.di.mod.bg/bg/v-scientific-conferences

https://www.di.mod.bg/bg/izdaniya

PDF, HTML
4

Обучение:

Докторски програми 

https://www.di.mod.bg/bg/v-obuchenie_doctorski_programi HTML
5

Лаборатории:

Изпитвателна лаборатория на МО
Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества
Централна лаборатория за измервателна техника

 

https://www.di.mod.bg/bg/izpitvatelna-laboratoriya-na-ministerstvoto-na…

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-izpitvatelna-laboratoriya-za-tilovi-…

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-laboratoriya-za-izmervatelna-tekhnika
 

DOC, HTML,PDF
6

Профил на купувача:

Текущи процедури

Завършили процедури по ЗОП

Документи по ЗОП

 

https://www.di.mod.bg/bg/tekuschi-proceduri-po-zop

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_archive

https://www.di.mod.bg/bg/v_doc_buyer

DOC, PDF

DOC, PDF
 

PDF

7

Конкурси:
За академични длъжности

За държавни служители

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_zrasrb

https://www.di.mod.bg/bg/v_konkursi_dur_serv
 

HTML
8 Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0-%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98-15.05.2019%20%D0%B3..pdf

PDF
9 Правилник за устройството и дейността на ИО https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/PRAVILNIK-…

PDF

10. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ИО https://www.di.mod.bg/bg/node/292 DOC, PDF
 11.  Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация https://www.di.mod.bg/bg/node/292 PDF
 12.  Проекти на нормативни актове, мотиви, доклад и резултати от общественото обсъждане https://www.di.mod.bg/bg/node/292 DOC, PDF

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по следните нормативи /с вкл. ДДС/- според вида на носителя на информация, определени в заповед №1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите, която може да намерите в посочения линк по-долу.

О Т Ч Е Т

за постъпили заявления до Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за достъп до обществена информация през 2020 г.

Информация

Брой

1. 

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

- от граждани на Република България:

- от чужденци:

- от журналисти:

- от фирми:

- от политически партии, инициативни комитети, сдружения, неправителствени организации и др.:

4

0

0

0

0

4

2.

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2020:

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

- отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

4

4

0

0

3.

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение:

0

4.

Уведомление за липса на исканата обществена информация:

0

5.

Общ брой на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация:

4

6.

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (причини):

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации):

- исканата информация е класифицирана информация, или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон:

- исканата информация представлява търговска тайна:

- исканата информация засяга интересите на 3-то лице и няма неговото писмено съгласие:

- исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори:

- исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца:

- изисква се полагането на непропорционално много усилия, излизащи извън обичайната на Института дейност.

0

0

0

0

0

0

0

0

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИО ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 г.

№ по ред КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ФОРМАТ
1
Данни за ИО
Мисия и функции
Структура
https://www.di.mod.bg/bg/institut-po-otbrana
https://www.di.mod.bg/bg/misiya-i-funkcii
https://www.di.mod.bg/bg/di_structure
HTML
2 Нормативни документи https://www.di.mod.bg/bg/v_norm_doc PDF
3

Информация за дейността на ИО:

Национални проекти

Международни програми и проекти

Сътрудничество с NATO

Сътрудничество с EU

Научни форуми

Издания

https://www.di.mod.bg/bg/nacionalni-proekti

https://www.di.mod.bg/bg/mezhdunarodni-programi-i-proekti

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-nato-sto

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-eu-eda

https://www.di.mod.bg/bg/v-scientific-conferences

https://www.di.mod.bg/bg/izdaniya

PDF, HTML
4

Обучение:

Докторски програми 

https://www.di.mod.bg/bg/v-obuchenie_doctorski_programi HTML
5

Лаборатории:

Изпитвателна лаборатория на МО
Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества
Централна лаборатория за измервателна техника

 

https://www.di.mod.bg/bg/izpitvatelna-laboratoriya-na-ministerstvoto-na-otbranata

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-izpitvatelna-laboratoriya-za-tilovi-…

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-laboratoriya-za-izmervatelna-tekhnika
 

DOC, HTML,PDF
6

Профил на купувача:

Текущи процедури

Завършили процедури по ЗОП

Документи по ЗОП

https://www.di.mod.bg/bg/tekuschi-proceduri-po-zop

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_archive

https://www.di.mod.bg/bg/v_doc_buyer

DOC, PDF

DOC, PDF
 

PDF

7

Конкурси:
За академични длъжности

За държавни служители

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_zrasrb

https://www.di.mod.bg/bg/v_konkursi_dur_serv
 

HTML
8 Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98-15.05.2019%20%D0%B3..pdf

PDF
9 Правилник за устройството и дейността на ИО https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/PRAVILNIK-…

PDF

10. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ИО https://www.di.mod.bg/bg/node/292 DOC, PDF
11. Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация https://www.di.mod.bg/bg/node/292 PDF
12. Харта на клиента и анкетна карта

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/HARTA_IO_Gunchev.pdf

https://www.di.mod.bg/bg/anketna-karta

PDF
13. Проекти на нормативни актове, мотиви, доклад и резултати от общественото обсъждане https://www.di.mod.bg/bg/node/292 DOC,PDF
14. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020-/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0-%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0-%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%9C%D0%98%D0%9F.pdf

PDF

О Т Ч Е Т

за постъпили заявления до Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за достъп до обществена информация през 2021 г.

Информация

Брой

1.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

- от граждани на Република България:

- от чужденци:

- от журналисти:

- от фирми:

- от политически партии, инициативни комитети, сдружения, неправителствени организации и др.:

4

0

0

0

0

4

2.

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2021:

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

- отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

4

4

0

0

3.

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение:

0

4.

Уведомление за липса на исканата обществена информация:

0

5.

Общ брой на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация:

4

6.

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (причини):

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации):

- исканата информация е класифицирана информация, или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон:

- исканата информация представлява търговска тайна:

- исканата информация засяга интересите на 3-то лице и няма неговото писмено съгласие:

- исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори:

- исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца:

- изисква се полагането на непропорционално много усилия, излизащи извън обичайната на Института дейност.

0

0

0

0

0

0

0

0

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИО ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 Г.

№ по ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

 1.  

Данни за ИО.

Мисия и функции.

Структура.

https://www.di.mod.bg/bg/institut-po-otbrana

https://www.di.mod.bg/bg/misiya-i-funkcii

https://www.di.mod.bg/bg/di_structure

 

HTML

 1.  

Нормативни документи

https://www.di.mod.bg/bg/v_norm_doc

 

PDF

 1.  

Информация за дейността на ИО:

Национални проекти

 

Международни програми и проекти

 

Сътрудничество с НАТО

 

Съгрудничество с EU

 

Научни форуми

 

Издания

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/nacionalni-proekti

 

https://www.di.mod.bg/bg/mezhdunarodni-programi-i-proekti

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-nato-sto                                                                                                                                  

 

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-eu-eda

 

https://www.di.mod.bg/bg/nauchni-forumi

 

https://www.di.mod.bg/bg/v-issues

 

PDF, HTML

 1.  

Обучение:

Докторски програми

 

https://www.di.mod.bg/bg/doktorski-programi

 

 

HTML

 1.  

Лаборатории:

Изпитвателна лаборатория на МО

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

Централна лаборатория за измервателна техника

 

https://www.di.mod.bg/bg/doktorski-programi

 

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-izpitvatelna-laboratoriya-za-tilovi-imuschestva

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-laboratoriya-za-izmervatelna-tekhnika

 

DOC, HTML,PDF

DOC,HTML,PDF

 

DOC,HTML,PDF

 

 

 1.  

Профил на купувача:

Текущи процедури

 

Завършили процедури по ЗОП

 

Документи по ЗОП

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_current

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_archive

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_doc_buyer

 

 

DOC, PDF

 

DOC, PDF

 

 

PDF

 1.  

Конкурси:

За академични длъжности

 

За държавни служители

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_zrasrb

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_konkursi_dur_serv

 

 

HTML

 

HTML

 1.  

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

 

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98-15.05.2019%20%D0%B3..pdf

 

 

 

PDF

 1.  

Правилник за устройството и дейността на ИО

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/PRAVILNIK-IO-2017_0.pdf

PDF

 1.  

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ИО

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

DOC,PDF

 

 1.  

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

PDF

 1.  

Харта на клиента и

анкетна карта

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/HARTA_IO_Gunchev.pdf

https://www.di.mod.bg/bg/anketna-karta

PDF

 1.  

Проекти на нормативни актове, мотиви, доклад и резултати от общественото обсъждане

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

DOC, PDF

 

О Т Ч Е Т

за постъпили заявления до Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за достъп до обществена информация през 2022 г.

Информация

Брой

1.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

- от граждани на Република България:

- от чужденци:

- от журналисти:

- от фирми:

- от политически партии, инициативни комитети, сдружения, неправителствени организации и др.:

4

4

0

0

0

0

2.

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2022:

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

- отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

4

4

0

0

3.

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение:

0

4.

Уведомление за липса на исканата обществена информация:

0

5.

Общ брой на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация:

4

6.

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (причини):

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации):

- исканата информация е класифицирана информация, или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон:

- исканата информация представлява търговска тайна:

- исканата информация засяга интересите на 3-то лице и няма неговото писмено съгласие:

- исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори:

- исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца:

- изисква се полагането на непропорционално много усилия, излизащи извън обичайната на Института дейност.

0

0

0

0

0

0

0

0

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИО ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ ЗА 2023 Г.

№ по ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

 1.  

Данни за ИО.

Мисия и функции.

Структура.

https://www.di.mod.bg/bg/institut-po-otbrana

https://www.di.mod.bg/bg/misiya-i-funkcii

https://www.di.mod.bg/bg/di_structure

HTML

 1.  

Нормативни документи

https://www.di.mod.bg/bg/v_norm_doc

PDF

 1.  

Информация за дейността на ИО:

Национални проекти

Международни програми и проекти

Сътрудничество с НАТО

Съгрудничество с EU

Научни форуми

 

Издания

 

 

 

https://www.di.mod.bg/bg/nacionalni-proekti

 

https://www.di.mod.bg/bg/mezhdunarodni-programi-i-proekti

 

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-nato-sto                                                                                                                             

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-eu-eda

https://di.mod.bg/bg/v-scientific-conferences

 

https://di.mod.bg/bg/izdaniya

 

PDF, HTML

 1.  

Обучение:

Докторски програми

 

https://di.mod.bg/bg/v-obuchenie_doctorski_programi

 

 

HTML

 1.  

Лаборатории:

Изпитвателна лаборатория на МО

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

Централна лаборатория за измервателна техника

https://di.mod.bg/bg/izpitvatelna-laboratoriya-na-ministerstvoto-na-otbranata

 

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-izpitvatelna-laboratoriya-za-tilovi-imuschestva

 

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-laboratoriya-za-izmervatelna-tekhnika

 

DOC, HTML,PDF

DOC,HTML,PDF

 

DOC,HTML,PDF

 

 

 1.  

Профил на купувача:

Текущи процедури

 

Завършили процедури по ЗОП

 

Документи по ЗОП

 

 

https://di.mod.bg/bg/tekuschi-proceduri-po-zop

 

https://di.mod.bg/bg/tekuschi-proceduri-po-zop

 

https://di.mod.bg/bg/v_doc_buyer

 

 

DOC, PDF

 

DOC, PDF

 

 

PDF

 1.  

Конкурси:

За академични длъжности

 

За държавни служители

 

 

https://di.mod.bg/bg/v_zrasrb

 

https://di.mod.bg/bg/v_konkursi_dur_serv

 

 

HTML

 

HTML

 1.  

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

 

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020/%D0%A0%D0%…

 

PDF

 1.  

Правилник за устройството и дейността на ИО

https://di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/PRAVILNIK-IO-2017_0.pdf

PDF

 1.  

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ИО

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

DOC,PDF

 

 1.  

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

PDF

 1.  

Харта на клиента и анкетна карта

https://di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2023/hARTA23.pdf

https://di.mod.bg/bg/anketna-karta

PDF

 1.  

Проекти на нормативни актове, мотиви, доклад и резултати от общественото обсъждане

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

DOC, PDF

 

 1.  

Доклади за удовлетвореността на потребителите

https://di.mod.bg/bg/v_dokl_udovletvorenost

PDF

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИО ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ ЗА 2024 г.

№ по ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

 1.  

Данни за ИО.

Мисия и функции.

Структура.

https://www.di.mod.bg/bg/institut-po-otbrana

https://www.di.mod.bg/bg/misiya-i-funkcii

https://www.di.mod.bg/bg/di_structure

 

HTML

 1.  

Нормативни документи

https://www.di.mod.bg/bg/v_norm_doc

 

PDF

 1.  

Информация за дейността на ИО:

Национални проекти

Международни програми и проекти

Сътрудничество с НАТО

Съгрудничество с EU

Научни форуми

Издания

 

https://www.di.mod.bg/bg/nacionalni-proekti

https://www.di.mod.bg/bg/mezhdunarodni-programi-i-proekti

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-nato-sto                                                                                                                                 

https://www.di.mod.bg/bg/strudnichestvo-s-eu-eda

https://www.di.mod.bg/bg/nauchni-forumi

https://www.di.mod.bg/bg/v-issues

 

PDF, HTML

 1.  

Обучение:

Докторски програми

 

https://www.di.mod.bg/bg/doktorski-programi

 

 

HTML

 1.  

Лаборатории:

Изпитвателна лаборатория на МО

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

Централна лаборатория за измервателна техника

 

https://www.di.mod.bg/bg/doktorski-programi

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-izpitvatelna-laboratoriya-za-tilovi-imuschestva

https://www.di.mod.bg/bg/centralna-laboratoriya-za-izmervatelna-tekhnika

 

DOC, HTML,PDF

DOC,HTML,PDF

DOC,HTML,PDF

 

 

 1.  

Профил на купувача:

Текущи процедури

Завършили процедури по ЗОП

Документи по ЗОП

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_current

https://www.di.mod.bg/bg/v_procurement_archive

https://www.di.mod.bg/bg/v_doc_buyer

 

 

DOC, PDF

 

DOC, PDF

 

 

PDF

 1.  

Конкурси:

За академични длъжности

За държавни служители

 

https://www.di.mod.bg/bg/v_zrasrb

https://www.di.mod.bg/bg/v_konkursi_dur_serv

 

 

HTML

 

HTML

 1.  

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2020/%D0%A0%D0%…

 

PDF

 1.  

Правилник за устройството и дейността на ИО

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/PRAVILNIK-IO-2017_0.pdf

PDF

 1.  

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ИО

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

DOC,PDF

 

 1.  

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до обществена информация

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

PDF

 1.  

Харта на клиента и анкетна карта

https://www.di.mod.bg/sites/di-site/files/norm_doc_files2019/HARTA_IO_Gunchev.pdf

https://www.di.mod.bg/bg/anketna-karta

 

PDF

 1.  

Проекти на нормативни актове, мотиви, доклад и резултати от общественото обсъждане

https://www.di.mod.bg/bg/node/292

DOC, PDF

 

 1.  

Доклади за удовлетвореността на потребителите

https://www.di.mod.bg/bg/v_dokl_udovletvorenost

PDF

 1.  

Сигнали за нередности по ЗЗЛПСПОИН

https://di.mod.bg/index.php/bg/antikorupciya-signali-i-zhalbi

DOCX, PDF

 

 1.  

Плащания по СЕБРА

https://di.mod.bg/bg/sebra_payments

PDF

 1.  

Бюджет, Прогнози, Отчети

https://di.mod.bg/bg/Budget_forecasts_reports

PDF

 1.  

Декларация за достъпност

https://di.mod.bg/bg/v_norm_doc

PDF

О Т Ч Е Т

за постъпили заявления до Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за достъп до обществена информация през 2023 г.

Информация

Брой

1.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

- от граждани на Република България:

- от чужденци:

- от журналисти:

- от фирми:

- от политически партии, инициативни комитети, сдружения, неправителствени организации и др.:

2

1

0

0

0

1

2.

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2023:

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

- отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

2

2

0

0

3.

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение:

0

4.

Уведомление за липса на исканата обществена информация:

0

5.

Общ брой на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация:

2

6.

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (причини):

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации):

- исканата информация е класифицирана информация, или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон:

- исканата информация представлява търговска тайна:

- исканата информация засяга интересите на 3-то лице и няма неговото писмено съгласие:

- исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори:

- исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца:

- изисква се полагането на непропорционално много усилия, излизащи извън обичайната на Института дейност.

0

0

0

0

0

0

0

0

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна
/Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ/

I. Информация, свързана с отбраната на страната

 1. Структура, организация и функциониране на държавните органи и на Върховното главно командване на Въоръжените сили на Република България при положение на война, военно или друго извънредно положение.
 2. Местоположение, оборудване, поддържане, експлоатация и организация на охраната на пунктовете за управление на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт и на Въоръжените сили на Република България, предназначени за използване при положение на война, военно или друго извънредно положение.
 3. Организация и функциониране на комуникационните и информационните системи за връзка на органите на държавно управление и на Въоръжените сили на Република България при различни състояния и степени на бойна готовност и война.
 4. Сведения за привеждане на страната в по-високо състояние и степени на бойна готовност, военновременните планове и разчети, проекти и мероприятия, свързани с осигуряването на отбранителната способност на национално равнище на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт и на търговските дружества, произвеждащи военна продукция. Информация относно планирането, организацията и функционирането на мобилизационното развръщане на Въоръжените сили на Република България.
 5. Подробна структура на въоръжените сили, както и сведения за местата на преместването им (предислокация), действителното наименование, организацията, щатната и списъчната численост на личния състав, въоръжението и системите за управление на Въоръжените сили на Република България, на отделните видове въоръжени сили, родове и специални войски, обединения, съединения, режимни поделения и обекти, невключени в официалния обмен на данни, произтичащ от международни задължения на страната.
 6. Информация относно задачите и бойните възможности на Въоръжените сили на Република България, на отделните видове въоръжени сили, родове и специални войски, както и на потенциалния противник и предвижданите райони и направления на военните действия.
 7. Организация, функциониране и технически средства за електронно разузнаване.
 8. Организация и функциониране на системата на привеждане на въоръжените сили, на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт и на задължените юридически лица в по-високи състояния и степени на бойна готовност.
 9. Стратегически и оперативни документи, в които се излагат възприетите във въоръжените сили концепции за водене на войната и операциите.
 10. Информация, отнасяща се до външни опасности и заплахи за сигурността на държавата от военен характер, отбранителни планове, анализи и прогнози, както и произтичащите от тях решения и задачи.
 11. Сведения за проектирането, изпитанието, производството и постъпването на въоръжение на нови образци въоръжение, бойна техника и боеприпаси и създадените мобилизационни мощности за тяхното производство.
 12. Сведения за планирането и осигуряването на общия държавен военновременен план с материални, финансови и трудови ресурси, както и документите, регламентиращи тази дейност.
 13. Организация, дислокация, въоръжение, задачи и възможности на поделенията и органите за разузнаване.
 14. Сведения за свързочната система и разпределение на честотите на радиовръзките на Република България, които са свързани с отбраната и сигурността.
 15. Планове и отчети за отпусканите и изразходваните материални средства, свързани с конкретни мисии и задачи по отбраната на страната, определени с акт на Министерския съвет.
 16. Планове, сведения и обобщени данни за състоянието на оперативната подготовка на територията на страната и строителството на нови обекти с военновременно предназначение.
 17. Обобщена информация относно специалната продукция на отбранителната промишленост, както и прогнози за развитието, плановете, производствените мощности, научните и изследователските единици за реализация на поръчки за въоръжение, бойна техника, боеприпаси и военна апаратура.
 18. Геодезични и картографски материали и данни, цифрови модели и данни, растерни изображения, аерофилми, аерофотоснимки и фотодокументи, които съдържат информация за вида, характера, предназначението или инженерното оборудване на обектите и районите, имащи значение за отбраната и сигурността на държавата.
 19. Задачи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт и на задължените юридически лица при положение на война, военно или друго извънредно положение.
 20. Организация, функциониране и управление на системата за снабдяване на Въоръжените сили на Република България с материални средства при положение на война, военно или друго извънредно положение.
 21. Данни за стратегическите запаси от материални средства, създадени за военно време.
 22. Обобщени сведения по вноса и износа на въоръжение, бойна техника и боеприпаси за нуждите на Въоръжените сили на Република България.
 23. Планиране, реализация и резултати от научноизследователска дейност с особено значение за отбраната и сигурността на Република България.
 24. Обобщени сведения за релефа и характера (структурата) на морското и речното дъно. Елементите, които определят хидрологичния режим на крайбрежните води в реално време (с изключение на фарватерите, които са обявени за международно корабоплаване). Данни за установените места за преминаване на войските през реките в Република България.

II. Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната

 1. Информация от областта на външната политика, нерегламентиран достъп до която би застрашил сериозно националната сигурност или би могъл да увреди или да създаде опасност от възникване на значителни вреди на позициите на страната в преговори с друга държава.
 2. Сведения и документи за вътрешнополитическото и военното състояние на други държави, основаващи се на непубликувани данни, чието разгласяване може да застраши националната сигурност на страната.
 3. Сведения за организацията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи, осъществявани чрез оперативно-издирвателната и оперативно-разузнавателната дейност на службите за сигурност и обществен ред, както и данни за специалните им съоръжения и получените в резултат на тези дейности информация и предмети, както и данни, позволяващи да се установят лица, оказали или оказващи им помощ в тези дейности.
 4. Подробна организационна и щатна структура на службите за сигурност и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, както и обобщени данни за личния им състав. 
 5. Установъчни данни или данни, можещи да спомогнат за установяване на лица, които не са служители, но сътрудничат или са сътрудничили на службите за сигурност и на службите за обществен ред. 
 6. Информация относно използвани съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни средства (технически средства и/или способите за тяхното прилагане).
 7. Данни за вида, нивото на снабденост и качествата на специална техника, въоръжение, боеприпаси, защитни средства, уреди и материали, използвани от службите за сигурност. 
 8. Доклади, отчети, информационни бюлетини, статистически и други данни относно оперативната работа на службите за сигурност и службите за обществен ред.
 9. Информация за отпускани и използвани бюджетни средства и държавно имущество за специални цели, свързани с националната сигурност.
 10. Единните регистри на разрешенията, удостоверенията, потвържденията или отказите за достъп до класифицирана информация и делата по проверките за надеждност, водени и съхранявани от ДКСИ.
 11. Информацията, свързана с изработването и съхраняването на печатите с изображение на държавния герб, както и на печатите на органите на държавна власт.
 12. Класифицирана информация, обменяна между Република България и международни организации или държави, маркирана с гриф за сигурност "Строго секретно", "Секретно", "Поверително" или равнозначни на него.
 13. Сведения за организационно-техническата и програмната защита на комуникационните и информационните системи на органите на държавна власт и местно самоуправление и техните администрации, както и на други техни системи за обработване на информация.
 14. Информация относно проектиране, изграждане, снабдяване с оборудване и функциониране на телекомуникационни, телеинформационни и пощенски мрежи за предаване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, използвана за нуждите на въоръжените сили, службите за сигурност или организациите по обезпечаване на тези системи и мрежи.
 15. Пароли и кодове за достъп до устройства, които създават, обработват, съхраняват и пренасят информация, маркирана с гриф "Строго секретно", "Секретно" или "Поверително".
 16. Организация, методи и средства за криптографска защита на класифицирана информация, маркирана с гриф "Строго секретно", "Секретно" или "Поверително"; описание и образци на разработвани или използвани средства за криптографска защита на така класифицираната информация; ключови материали и класифицираната информация, защитена с криптографски методи и средства.
 17. Информация за преминаването на икономиката от мирно на военновременно положение при различните състояния и степени на бойна готовност на държавата и при положение на война.
 18. Информация за подготовката, организацията и използването на железопътния, пътния и водния транспорт при привеждане на държавата и Въоръжените сили на Република България в по-високи състояния и степени на бойна готовност.
 19. Информация за организацията, методите и средствата, служещи за опазване на класифицираната информация, представляваща държавна тайна.
 20. Информация за предназначението, планирането и снабдяването на обекти със специално предназначение, както и планове за тяхната отбрана и охрана.
 21. Информация за лица, подозирани в провеждане на подривна, терористична или друга противозаконна дейност срещу обществения ред, сигурността, отбраната, независимостта, целостта или международното положение на държавата, получавана, проверявана и анализирана от службите за сигурност и службите за обществен ред.
 22. Системата от форми и методи на опазване, както и оперативните възможности за охраната на държавната граница, дейността на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и информация за антитерористични и антисаботажни действия на държавната граница.
 23. Обобщени данни, отнасящи се до функционирането на системата за опазване на класифицираната информация, съставляваща държавна тайна.
 24. Електронни регистри и дневници за регистрация на документи, както и списъци за други материали, съдържащи класифицирана информация, съставляваща държавна тайна.
 25. Материали на Министерския съвет, касаещи стратегическия потенциал на държавата, както и правителствени стратегически поръчки, свързани с националната сигурност, и тяхната реализация.
 26. Информация за производствената технология, както и отделни начини за защита на български лични документи, банкноти и други ценни книжа и разплащателни средства, както и други защитавани (от фалшификация) документи, издавани от органите на държавна власт и техните администрации.
 27. Информация относно планове и задачи на външната политика, чието разгласяване би увредило важни интереси на държавата до времето на официалното им обявяване.
 28. Материали, документи, докладни записки от международни преговори и консултации, както и международни договори или части от тях, ако са класифицирана информация.
 29. Организация и функциониране на дипломатическата поща.
 30. Системата за охрана на българските дипломатически и консулски представителства.
 31. Задачите на българските дипломатически и консулски представителства по време на война.
 32. Задачите по охраната на чуждестранни дипломатически и консулски представителства, както и представителства на международни организации в Република България по време на война.
 33. Информация и планове по чл. 18а - 18д от Закона за защита при бедствия.

III. Информация, свързана с икономическата сигурност на страната

 1. Документи за преговори по сключване на финансови договори от общодържавно значение, чието разкриване би могло да увреди националната сигурност.
 2. Изследователска работа с особено съществено значение за интересите на националната икономика, поръчана от държавни органи.
 3. Информация относно технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на държавата.
 4. Информация за начина на действие на контролно-сигнални устройства, алармени системи и режима на охрана, чието узнаване би могло да увреди националната сигурност.
 5. Политическа, икономическа или военна информация, засягаща чужди държави, получена при условие, че ще се защитава като класифицирана информация.
 6. Планове, прогнози и информация за развитието на оборота със специално оборудване, специални технологии и специални услуги с други държави.
 7. Информация за изобретения или полезни модели, определени като касаещи сигурността и отбраната на страната, съгласно Закона за патентите.

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
/Обявен в приложение № 1 към заповед № 279/11.05.2011 г. на министъра на отбраната/