Международни програми и проекти

Организацията за наука и технологии на НАТО (STO)

 • AVT-BGR 2012-P/1 Estimation, Reduction and Pollution Prevention of Army Test Ranges (Оценка, намаляване и  предотвратяване на замърсяването на армейски изпитателни полигони);
 • BGR-AVT-2015-P1 Study on Application of Light – Weight Materials for Ballistic Protection (Изследване използването на леки материали за балистична защита);
 • Серия лекции IST-108 Cyber Defence Situation Awareness (Осведоменост за отбранителната кибер ситуация) (2013-2016);
 • Серия лекции IST-143 Cyber Security Science and Engineering (Научно и инженерно-техническо обезпечаване на кибер сигурността) (2016-2018);
 • Серия лекции IST-152 Intelligent autonomous agents for cyber defense and resilience (Интелигентни автономни агенти за кибер защита и устойчивост срещу кибератаки) (2016-2019);
 • Серия лекции IST-157 Human in the Loop Considerations for artificial Intelligence (Човешкият фактор в многопосочните съображения относно изкуствения интелект) (2017-2020).

Програмата на НАТО за мир и сигурност (SPS)

 • Building a Cyber Resilient Society - SEE (Изграждане на кибер устойчиво общество в Югоизточна Европа) (2016);
 • CyRADARS - Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation (Експресни кибер анализи за отбранителна осведоменост за ситуацията в реално време) (2017-2020).

Европейската агенция по отбрана (EDA)

 • S.P.I.D.E.R. - Sensor Platform & Network for Indoor Deployment and Exterior Based Radiofrequency (Сензорна платформа и мрежа за вътрешно разполагане и външно базирана радиочестота) (2016-2017);
 • PYTHIA - Predictive methodologY for TecHnology Intelligence Analysis (Прогнозна методология за анализи на информацията за технологиите) (2018-2019);
 • SOLOMON - Strategy Oriented analysis of the Market forces in EU defence (Стратегически анализ на пазарните фактори върху отбраната на ЕС) (2019-2021).

7-ма рамкова програма на Европейската комисия

 • HOMER - Home made explosives - HMEs and recipes characterization (Експлозиви, изготвени в домашни условия и описание на рецептите за приготовлението им) (2013-2016).

Програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия

 • GAP - Gaming for Peace (Провеждане на игри по мироопазване) (2015-2018);
 • ROBORDER - Аutonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance (Автономен комплекс хетерогенни (нееднородни) роботи за водене на гранично наблюдение) (2017-2020);
 • CAMELOT - C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies (С2 усъвършенствани технологии за водене на реално (живо) наблюдение в различна обкръжаваща обстановка) (2017-2020);
 • ECHO - European network of Cyber security centres and competence Hub for innovation and Operations (Европейска мрежа от Центрове за кибер сигурност и хъбове на компетентност за иновации и операции), H2020 – научен координатор, текущ;
 • FOLDOUT - Through-foliage detection of illegal cross-border- activities (Откриване на нелегални трансгранични действиа през растителността), H2020 – текущ;
 • MEDEA - Mediterranean practitioners’ network capacity building for effective response to emerging security challenges (Създаване капацитет на "средиземноморските практикуващи специалисти" за ефективен отговор на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността), H2020 – текущ.