Научни форуми

Семинар по изкуствен интелект "AI-WORKSHOP “AI BASED SOLUTIONS FOR EU MILITARY MISSIONS AND OPERATIONS”

23 и 24 ноември 2020 г., София

Базирани на изкуствения интелект решения за европейски военни мисии и операции

Софийският форум за сигурност и Военният щаб на Европейския съюз обединиха усилията си за създаване на устойчива платформа, която дава възможност на държавите-членки на ЕС, европейските институции, промишлеността и академичните среди да обсъждат укрепването на европейските отбранителни способности.

MODS2020 - XV Междинародна Научно-Приложна Конференция

29 Юни - 1 Юли 2020

15-тата международна конференция "Математическо Моделиране и Симулационни Системи" (MODS2020) ще бъде проведена за времето от 29 Юни до 1 Юли 2020 г. в Чернигов, Украйна. Целта на конференцията е обмяна на опит в изследванията, организационната и научната работа относно съвременните спекти на математическото моделиране и симулацията на системи в областта на екологията, геологията, производството, информационните технологии, киберсигурността, управлението на проекти и др.