Конкурси за академични длъжности

20.08.2020г. 

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование „Технически науки”, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати” – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 73/18.08.2020 г.).