Премини към основното съдържание

Ресертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация на организационни единици в МО и БА

ПРОЦЕДУРА

ПР 13-07/2023

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

стр. 1 от 10

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за ресертификация на средствата за физическа сигурност на класифицираната информация (СФСКИ), притежаващи сертификати с изтичащ срок на валидност, за съответствие с изискванията на “Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация” (приета на заседание на Държавната комисия по сигурността на информацията с Протокол № 165-І/30.06.2004 г., изм. с Решение № 2-І/08.01.2009 г., Решение №26-І/10.04.2012г., Решение № 55-I/21.07.2015 г.) на организационни единици в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

1.2. Цел на процедурата

Процедурата осигурява описание на дейностите по планиране, организиране и изпълнение на сертификацията на СФСКИ като определя с необходимата детайлност правата, отговорностите и връзките между персонала, който осъществява дейностите.

1.3. Област на приложение

Процедурата се изпълнява от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” в дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” пряко ръководи и отговаря за изпълнение на дейностите по ресертификация на СФСКИ.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” координира изпълнението на дейностите по ресертификация на СФСКИ.

Директорът на Институт по отбрана “Професор Цветан Лазаров” (по-нататък в текста Институт по отбрана) утвърждава доклада от оценка и подписва сертификатите за съответствие на СФСКИ с изискванията на “Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

    • Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация, приета на заседание на ДКСИ с Протокол № 165-І/30.06.2004 г., изм. с Решение № 2-І/08.01.2009 г., Решение №26-І/10.04.2012г., Решение № 55-I/21.07.2015 г. (по-нататък в текста Методиката на ДКСИ).

3.2. Препратки: няма.

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.      II     (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

 полк. доц. д.н.      II     (Б. Генов)

.2023 г.

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в “ Методиката на ДКСИ.

Средства за физическа сигурност на класифицираната информация: каси (контейнери, сейфове и шкафове), заключващи механизми и резачки за унищожаване на информационни носители.

Оценяване: процес по оценка на СФСКИ.

Оценител: лице, на което е възложено самостоятелно или като част от екип да извърши оценяване.

Водещ оценител: оценител, който носи цялата отговорност за оценяването.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация” в дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация”.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Ресертификацията на СФСКИ за съответствие с изискванията на Методиката на ДКСИ започва да тече от момента на подаване на заявка от организационните единици в системата на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия и приключва в момента на издаване на Сертификат.

Процесът на ресертификация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в процедурата:

  • Подаване на Заявка за ресертификация;
  • Подготовка за оценяване – обучение;
  • Оценяване – Протокол и Декларация от оценяване;
  • Доклад от оценяването и вземане на решение;
  • Издаване на сертификат.

6.1. Подаване на Заявка за ресертификация

Заявката за сертификация се подава във форма (Ф 13/07/01). Тя се регистрира в Книга на заявките (Ф 13/07/02), който се поддържа в електронен вид

6.2. Подготовка за оценяване - обучение

След получаване на попълнена заявка, тя се регистрира в Книга на заявките (Ф 13/07/02), който се поддържа в електронен вид. Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” и началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” съвместно извършват преглед на информацията в заявката и предлагат на директора на Института по отбрана да се пристъпи към извършване на ресертификация на СФСКИ съгласно настоящата процедура или мотивират предложение за отказ от ресертификация.

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” определя водещи оценители и организира обучение на представители от организационните единици, подали Заявка за ресертификация в съответствие с Методиката на ДКСИ, по Програма изготвена от началника на отдел “Военна стандартизация, качество и сертификация” и утвърдена от директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация”. След обучението се изготвя Протокол от комисия, назначена с устна заповед на директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация”. Протоколът се подписва от комисията, утвърждава се от директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” и се извежда в регистратурата на Института по отбрана. На участниците в обучението се издават Удостоверения, подписани от директора на Института по отбрана.

Оценителят трябва да се запознае със Заявката за ресертификация (Ф 13/07/01) на СФСКИ и да получи необходимия брой външни стикери (Ф 11/07/04), съобразно посочените в заявката средства за ресертификация.

Всички следващи дейности, свързани с конкретната оценка се организират и изпълняват от и под ръководството на водещ оценител, който носи цялата отговорност за изпълнението на оценката в пълен обем, съгласно установените правила.

6.3. Оценяване

Оценяването се извършва в съответствие с изискванията на Методиката на ДКСИ.

6.3.1. Подготовка и административна организация

Водещият оценител извършва следното, без да се ограничава от него:

  • влиза в контакт със съответното определено лице от организационната единица и уточнява всички подробности по извършване на оценката;
  • контролира конкретните дейности.

6.3.2 Оценка на СФСКИ

Оценката се извършва на територията на организационната единица/военното формирование. Оценителят изготвя Протокол от оценка (Ф 13/07/03), Декларация (Ф 13/07/04) и поставя нов външен стикер (Ф 11/07/04) върху външна неподвижна страна на средството. Протоколът с приложената към него Декларация се извеждат с регистрационни номера от съответните регистратури и се изпращат към организационните единици, определени със заповед на Министъра на отбраната, които ги обобщават и изпращат в Института по отбрана.

6.4. Изготвяне на доклад от оценяването и вземане на решение

На основание на получените протоколи и декларации, водещият оценител изготвя Доклад от оценяване (Ф 13/07/05). В доклада се съдържа предложение за издаване на Сертификат.

Докладът се съгласува от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” и от директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” и се утвърждава от директора на Института по отбрана.

6.5. Издаване на сертификат

Срокът за издаване на сертификат за съответствие на СФСКИ (Ф 12/07/05) е един месец от утвърждаване на предложението. На директора на Института по отбрана се предоставя докладът от оценяването и подготвеният сертификат за подпис.

Сертификатът се издава със срок на валидност 10 (десет) години от датата на издаване. Сертификатът се вписва в Книга на издадените сертификати (Ф 12/07/06), който се поддържа в електронен вид.

На възложителя се предоставя сертификат и стикер (Ф 12/07/07), който се поставя на вътрешна неподвижна страна на СФСКИ.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф 13/07/01 Заявка за ресертификация

Ф 13/07/02 Книга на заявките (електронен)

Ф 13/07/03 Протокол от оценка

Ф 13/07/04 Декларация

Ф 13/07/05 Доклад от оценяване

 

Файлове: