Премини към основното съдържание

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.1 “Машинно инженерство

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Докторската програма „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” осигурява условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“.

 

Цели на докторската програма

 • Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в сферата на динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати, с опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.

 • Да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати.

 • Да се придобие методологичен опит при анализиране на резултати от научно изследване и при изготвяне и обосноваване на препоръки, свързани с методиката за изграждане, усъвършенстване и спецификата на функциониране на въоръжението, боеприпасите и средствата за индивидуална балистична защита (СИБЗ).

 • Разработване на модели и алгоритми за синтезиране на оптимални решения за проектиране на нови и модернизиране на съществуващи въоръжение, боеприпаси и СИБЗ.

 • Изследване на възможностите и перспективите за използване на съвременните информационни системи относно въоръжението, боеприпасите и СИБЗ за решаване на различни задачи, както във военната, така и в гражданската област.

 

Обхват на докторската програма

Програмата обхваща интердисциплинарна научна област, намираща се на границата между: проектиране и конструиране на летателни апарати, динамика на удара, техника и технология на взривните работи, композитни матриали, информационни системи, информатиката и компютърните науки. Характеризира се с задълбочени познания за динамиката, балистиката, управлението на полета на летателните апарати, взривните технологии, материалознанието, химичните технологии, информационни системи, информатиката и компютърните науки. Използва постиженията на съвременните информационни технологии за инженерни разчети. Има специфична практическа насоченост към сферата за сигурността и отбраната.

Тази програма позволява осъществяване на образователна дейност в следните изследователски направления:

 • якостни и конструктивни разчети на възли и детайли за въоръжение, боприпаси и средства за индивидуална балистична защита;

 • аеродинамични изпитания на известни и теоретични разработки за нови аеродинамични, балситични и конструктивни профили;

 • моделиране и симулации на балистика – вътрешна, междинна, външна и крайна, действие на снаряда в целта – осколочно, фугасно, кумулативно, термобарично, касетъчно и др.;

 • изследвания и визиаулизация на работата на нови композитни материали, подложени на знакопроменливи натоварвания, както в средтва за поразяване, така и за балистична защита;

 

Успешно завършилият докторант:

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

 • има знания и способности за използване на научни подходи за описание и изграждане на модели на динамиката, балистиката и управлението на полета на летателни апарати;

 • владее методите на научните изследвания в областта на динамиката, балистиката и управлението на полета на летателни апарати;

 • представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в областта на авиационните системи и технологии, информатиката и компютърните науки, но и в близки научни области;

 • притежава умения да създава и ръководи колективи и екипи, да разпределя времето и да управлява човешки ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;

 • бързо намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;

 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;

 • владее методи и средства, да предвижда промените и проблемите, да се абстрахира от средата и да мисли иновативно, да разработва и поставя рационален план, за да донесе нови идеи за плодотворен край, да усвоява бързо нови качества и умения, да предвижда технологичното и творческото развитие, да пише и представя научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.).

 

Професионална реализация

Завършилите докторската програма по „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ са специалисти, които са в състояние да реализират самостоятелни научни изследвания и иновационна преподавателка дейност във висши училища и научни организации в областта на авиационните технологии и балистиката. Те могат да участват в процедури за израстване в степен и в хабилитационни процедури. Специалисти с научна степен „доктор“ по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ са търсени и ценени в редица области на обществения живот в качеството им на ръководни специалисти в специализираната промишленост, отбранителните структури и др.

 

sort weight
4