Премини към основното съдържание

Оптични и лазерни уреди и методи

Submitted by admin on

Професионално направление: Машинно инженерство

Област на висше образование: Технически науки

Докторската програма Оптични и лазерни уреди и методиосигурява придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен докторпо Оптични и лазерни уреди и методи“.

Цели на докторската програма

 • Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в сферата на оптичните и оптико електронни уреди и методи, с опит за извършване на самостоятелна научна, научно изследователска и научно преподавателска дейност.

 • Да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на оптичните и оптико електронни прибори и методи.

 • Да се придобие методологичен опит при анализиране на резултати от научно изследване и при изготвяне и обосноваване на препоръки, свързани с методиката за изграждане, усъвършенстване и спецификата на функциониране на оптичните и оптико електронни прибори и системи, касаещи въоръжението и техниката.

 • Да се изследват възможностите и перспективите за използване на съвременните технологии при разработването на оптични и лазерни прибори и системи и да се решават различни задачи както във военната, така и в гражданската област.

 • Да се усвои методологията за планиране и организиране на научното изследване и представяне на постигнатите резултати пред научната национална и международна общност.

Обхват на докторската програма

Програмата обхваща интердисциплинарна научна област, намираща се на границата между проектиране и конструиране на оптико механични и оптико електронни прибори, физика и оптика на атмосферата и други проводящи оптичното лъчение среди, техника и технология на оптичните и оптико електронни прибори и системи, оптични, оптико електронни и електронни материали и елементи, информационни системи, информатиката и компютърните науки. Характеризира се със задълбочени познания за оптичните и оптико електронни прибори и системи, различните клонове на оптиката, материалознанието, информационни системи, информатиката и компютърните науки. Използва постиженията на съвременните информационни технологии за инженерни пресмятания. Има специфична практическа насоченост към сферата за сигурността и отбраната.

Тази програма позволява осъществяване на образователна дейност в следните изследователски направления:

 • конструктивни и якостни пресмятания на възли и детайли за приборите и системите, необходими за въоръжението;

 • изпитания на известни и теоретични разработки за нови прибори и системи в областта на оптиката и оптико електрониката;

 • моделиране и симулации на процесите, протичащи при работата на оптичните и оптико електронни прибори с оглед задълбочено разбиране на процесите и оттам възможностите за повишаване на тяхната ефективност;

 • изследвания и визуализация на работата на нови възли, детайли и градивни елементи, подложени на променливи натоварвания с големи амплитуди, както в лабораторни, така и в натурни условия.

Успешно завършилият докторант:

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

 • има знания и способности за използване на научни подходи за описание и изграждане на модели на оптичните и оптико електронните прибори и системи;

 • владее методите на научните изследвания в областта на оптичните и оптико електронните прибори и системи;

 • представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в областта на оптичните и оптико електронни системи и технологии, информатиката и компютърните науки, но и в близки научни области;

 • демонстрира и изразява знания чрез степента на сложност на проведени, усвоени и обосновани научни изследвания;

 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии.

 

Професионална реализация

Завършилите докторската програма по Оптични и лазерни уреди и методи“ са специалисти, които са в състояние да реализират самостоятелни научни изследвания и иновационна преподавателска дейност във висши училища и научни организации в областта на специализираните технологии и техники. Специалисти с научна степен доктор по научна специалност Оптични и лазерни уреди и методи са търсени и ценени в редица области на обществения живот в качеството им на ръководни специалисти в оптичната промишленост и за осъществяване на практико-научните изследвания в тази сфера.

sort weight
7