Премини към основното съдържание

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация”

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Докторската програма „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати” осигурява реализацията на образователната дейност в третата степен („докторантура”) на висшето образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“.

Цели на докторската програма

 • Да се подготвят висококвалифицирани специалисти и учени в сферата на проектирането и конструирането на летателни апарати с автоматично управление или пилотирани от хора, притежаващи опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.

 • Да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на проектирането и конструирането на автоматични и пилотирани летателни апарати.

 • Да се разработят модели и алгоритми за синтезиране на оптимални решения, базирани на резултатите от изпитванията при проектирането на летателни апарати.

 • Задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите, необходими за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.

 • Задълбочено овладяване на научната терминология и методологични принципи на изследване в областта на проектиране и конструиране на летателни апарати.

 • Усвояване на методологията за планиране и организиране на научно изследване и за представяне на постигнатите резултати пред научната национална и международна общност.

 

Обхват на докторската програма

Програмата има мулти и интердисциплинарна същност. Характеризира се с задълбочени познания от фундаменталните, инженерните и приложните науки, свързани с авиацията, електрониката, материалознанието, радионавигацията и др. Има специфична практическа насоченост към сферата за сигурността и отбраната.

Тази програма позволява осъществяване на образователна дейност в следните изследователски направления:

 • изследване на различни методи за проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати;

 • изследване и построяване на различни модели и прототипи на автоматични и пилотирани летателни апарати;

 • извършване на експериментални изследвания и моделиране на автоматични и пилотирани летателни апарати, свързани с отбраната.

 

Успешно завършилият докторант:

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

 • има знания и способности за използване на научни подходи за описание и изграждане на модели на автоматични и пилотирани летателни апарати;

 • има придобити теоретични и практически знания относно динамиката, балистиката и управлението на полета на летателни апарати;

 • владее методите на научните изследвания в областта на проектирането и конструирането на автоматични и пилотирани летателни апарати;

 • представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в областта на авиационните системи и технологии, но и в близки научни области;

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;

 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност;

 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.

 

Професионална реализация

Завършилите докторската програма по „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ са специалисти, които са в състояние да реализират самостоятелни научни изследвания и иновационна преподавателка дейност във висши училища и научни организации в областта на инженерните и авиационните технологии. Те могат да участват в процедури за израстване в степен и в хабилитационни процедури. Специалисти с научна степен „доктор“ по научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ са търсени и ценени в областите на инженерните и авиационни технологии, в балистиката, управление на полета на летателни апарати и др.

sort weight
1