Премини към основното съдържание

Радиолокация и радионавигация

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Област на висше образование: 5 "Технически науки"

 

Докторската програма „Радиолокация и радионавигация” осигурява условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по „Радиолокация и радионавигация“.

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Обучението по докторска програма „Радиолокация и радионавигация“ има за цел да допълни и разшири знанията в тази важна област на науката и техниката до нивото на образователната и научна степен “доктор” и да осигури подготовката на специалисти с необходимата теоретична база, методология и системни подходи за успешно решаване на задачи, възникващи при проектирането, изграждането и експлоатацията на съвременните системи за наблюдение и разузнаване и особено интегрирането им в състава на системите С4ІSREW.

ОБХВАТ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Придобилите образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Радиолокация и радионавигация“ получават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество и са подготвени да изпълняват следните дейности:

  • да извършват изследователска, експериментална и конструкторска дейност в областта на радиолокацията, радионавигацията и РЕБ;

  • да решават комплексни задачи в областта на радиолокацията, радионавигацията и РЕБ, свързани с повишаване ефективността на радиолокационните и радионавигационните средства като основни сензори в системите за командване, управление, комуникации, компютри и разузнаване (C4I) с приложение в сигурността и отбраната;

  • да решават задачи, свързани с внедряването на съвременни методи, принципи и технологии в процеса на модернизация и създаване на нови образци радиолокационна, радио навигационна техника и средства за РЕБ.

  • да решават сложни задачи свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на съвременните системи за наблюдение и разузнаване и интегрирането им в състава на системите С4ІSREW.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Радиолокация и радионавигация” могат:

  • Да извършват научно-преподавателска дейност във висши училища и самостоятелни научни изследвания в научноизследователски институции.

  • Да участват и ръководят програми, проекти и разработки на радиолокационна, радио навигационна техника и средства за РЕБ.

  • Да участват и ръководят екипи за внедряване в производство на образци радиолокационна, радионавигационна техника и средства за РЕБ.

  • Да участват и ръководят експертни органи за технически изпитвания на образци радиолокационна, радионавигационна техника и средства за РЕБ и изготвяне на експертизи.

sort weight
2