Премини към основното съдържание

Радиопредавателна и радиоприемна техника

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Област на висше образование: 5 "Технически науки"

Докторската програма „ Радиопредавателна и радиоприемна техника” осигурява условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по „Радиопредавателна и радиоприемна техника“.

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Докторската програма „Радиопредавателна и радиоприемна техника” има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с образователна и научна степен „доктор”, притежаващи задълбочени теоретични знания, умения за работа със съвременни програмни продукти за анализ и проектиране на радиопредавателна и радиоприемна техника, както и модули и устройства свързани с тях. Те трябва да придобият практически опит и възможности за провеждане на преподавателска и научноизследователска дейност във висши учебни заведения (ВУЗ) и научно-изследователски звена, както и управление на производството за нуждите на различни частни, корпоративни и държавни фирми от областта на информационните и телекомуникационните технологии.

Придобилите образователната и научна степен „доктор” по докторската програма са специалисти, подготвени за:

 • преподавателска дейност във ВУЗ, с инженерна насоченост;

 • изследователска дейност в научни институти и научно-изследователски звена във фирми;

 • проектиране и използване на комуникационни устройства и модули за изграждане радиокомуникационни мрежи и системи;

 • внедряване на съвременни технологии, свързани с използването на високоскоростни цифрови комуникационни протоколи и технологии.

  

ОБХВАТ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Програмата има мулти и интердисциплинарна същност. Характеризира се със задълбочени познания от фундаменталните, инженерните и приложните науки, комуникационни технологии, компютърните науки, математиката и др. Има специфична практическа насоченост към сферата за сигурността и отбраната.

След успешно завършване на обучението си се очаква обучаемите да притежават:

 • Иновативни умения във връзка с компютърно проектиране и анализ на процесите и проблемите за качество на услугите на телекомуникационната среда;

 • Организационна и управленческа дейност в университети, научно-изследователски звена и фирми с производствена и търговска насоченост в областта на съвременните комуникационни и информационни системи;

 • Организационна и управленческа дейност в чуждестранни представителства за производствена и търговска дейност в областта на радиопредавателната и радиоприемна техника;

 • Владеене на методите на научните изследвания в областта на съвременните радиокомуникационни технологии за реализиране на радиопредавателни и радиоприемни модули/устройства, при реализиране на високоскоростна преносна среда, радиокомуникационни протоколи, цифрови методи и стандарти за разпространение на радиосигнали и предаване на данни с използването на съвременни радиотехнологии;

 • Високо равнище на знания във фундаментални области като математика, физика, схемотехника, радиотехника и специализирани области, като мобилни комуникационни мрежи, цифрови радикомуникации, радиокомуникационни мрежи със специално предназначение, близки и взаимодействащи с областта „Комуни- кационни и информационни технологии”, с използване на криптографски методи за защита на информацията.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите образователната и научна степен „доктор” по докторската програма „Радиопредавателна и радиоприемна техника” могат да се реализират в областта на комуникационната и компютърна техника като:

 • преподаватели във ВУЗ, колежи и училища с инженерна насоченост;

 • изследователи в научни институти и научно-изследователски звена във фирми;

 • висококвалифицирани специалисти във фирми с предмет на дейност проектиране, реализация, изследване и използване на радиокомуникационни мрежи, устройства и системи;

 • управленски кадри във ВУЗ, колежи и училища с инженерна насоченост, научно- изследователски звена и фирми с производствена и търговска насоченост в областта на радиопредавателната и радиоприемна техника и технологии; и др.

 

 

sort weight
6