Премини към основното съдържание

Социология на отбраната и сигурността

Submitted by k.ignatova on

Професионално направление: 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“

Област на висше образование: 3 „Социални, стопански и правни науки“

Докторската програма по “Социология на отбраната и сигурността“ осигурява реализацията на образователната дейност в третата степен на висше образование по научна специалност „Социология на отбраната и сигурността“ професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“., в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социология на отбраната и сигурността“.

Цели на образователната дейност по докторската програма:

  • Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в сферата на изследването, изграждането и управлението на структурите от системата за отбраната и национална сигурност, с опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научно-преподавателска дейност;
  • Да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на социологическия анализ на рисковете и заплахите, свързани с отбраната и сигурността и да се предложат адекватни решения за тяхното неутрализиране;
  • Да се придобие методологичен опит при анализиране на резултати от научно изследване и при изготвяне и обосноваване на препоръки, свързани с методиката за изграждане, усъвършенстване и спецификата на функциониране на компонентите на системата за отбраната и сигурност на страната и в коалиционен формат;
  • Разработване на модели и алгоритми за синтезиране на оптимални решения за проектиране на нови и модернизиране на съществуващите организационни, функционални и технологични подходи, механизми и решения свързани управлението на системата за  отбрана и сигурност;
  •  Анализиране на наличните способности и изследване на ефективността на моделите и процесите по вземане на решения и управление на  компонентите, силите, средствата и ресурсите от системата за отбрана сигурност и формулиране на изводи, насоки и действия за повишаване на ефективността на отделните подсистеми и на системата за национална и колективна сигурност;
  •  Изследване на възможностите и перспективите за използване на съвременните информационни, технологични, организационни и функционални подходи и системи от страните съюзници в НАТО и ЕС и тяхната приложимост за решаване на различни задачи, както във военната, така и в гражданската област.

Задачи на образователната дейност по докторската програма:

  • Задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите, необходими за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научно преподавателска дейност.
  • Задълбочено овладяване на научната терминология и методологични принципи на изследване в областта на предложената за акредитация специалност, тяхното приложение за симулации и моделиране във военната и в гражданската област.
  • Придобиване на умения и компетентности за анализиране на приоритетни теоретични и практически проблеми в областта на сигурността и отбраната.
  • Усвояване на методологията за планиране и организиране на научно изследване и за представяне на постигнатите резултати пред научната национална и международна общност.

Професионална реализация

Завършилите докторската програма „Социология на отбраната и сигурността“ са специалисти, които са в състояние да реализират самостоятелни научни изследвания и иновационна преподавателка дейност във висши училища и научни организации в областта на социологията на отбраната и сигурността. Те могат да участват в процедури за израстване в степен и в хабилитационни процедури. Специалисти с научна степен „доктор“ по научна специалност „Социология на отбраната и сигурността“ са търсени и ценени в редица области на обществения живот в качеството им на ръководни специалисти и експерти в структурите за разузнаване, киберсигурност, контра тероризъм, в системата за отбрана на страната, корпоративния и охранителния бизнес, системите за защита на обществения ред и други.

 

sort weight
11