Доклад от оценяване на Сертификация на СФС на КИ на организационни единици в МО

Приложение 5

Ф КИСЗИ 05/01/05 

logo

М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА “ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

ДОКЛАД ОТ ОЦЕНЯВАНЕ

№ …

дата на изготвяне

Заявка №

Време на провеждане:

.....................................

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА:

 

Наименование

Адрес

Контакт

ВИД НА ОЦЕНКАТА:

 

 

 

Сертификационна

unchecked

 

Допълнителна

unchecked

 

СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ:

(Изисквания на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация)

ЕКИП ОЦЕНИТЕЛИ:

 

ВОДЕЩ ОЦЕНИТЕЛ:

ОЦЕНИТЕЛ:

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА:

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА:

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО

1.Документацията на системата за физическа сигурност на класифицираната информация

 

 

2.Процеса за създаване на системата за физическа сигурност на класифицираната информация

 

 

3.Изпитването на системата за физическа сигурност на класифицираната информация и анализ на резултатите

- изпитвания са проведени в................от.................до.........

(За резултатите от изпитванията е представен Протокол № ....от......)

- изпитвания  са  проведени  в................от.................до.........по  програма  и  методика

на..................................

 

В таблицата са посочени изискванията към системата за физическа сигурност на класифицираната информация по Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация и съответствието им с резултатите от изпитванията

Позиция/показател по изискване на Методика за изграждане и оценка на средствата  системите за физическа сигурност на класифицираната информация./

Позиция/показател по Методика за изпитвания

Получени резултати 

/протокол № или стойности/

Съответствие 

Да/Не

1 2 3 4
       
       
       

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКИПА ОЦЕНИТЕЛИ:

......................................................................................................................................................................

съответства    /не  съответства/   на   изискванията  на  Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Документираните несъответствия се отнасят към т. …………..….. от .................… и е изготвен

Протокол № от.......................

 

Нужна ли е допълнителна оценка? Предложена дата:
Отчети за несъответствие: Приложение 1:
ИЗГОТВИЛ ДОКЛАДА:

(подпис/ име, фамилия)

(дата)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

НАЧАЛНИКА                                                    

НА ОТДЕЛ 

„КОМУНИКАЦИОННИ 

И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

И ЗАЩИТА НА  ИНФОРМАЦИЯТА”

Да бъде издаден /да не се издава/ сертификат на система за физическа сигурност на класифицираната

................................................………………………................................

за съответствие с изискванията на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на  класифицираната информация                    

 /Да  се  проведе  допълнителна  оценка  за  установяване  на съответствието  на  системата  за  физическа  сигурност  на класифицираната информация с изискванията на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация./

 

                                                                         (подпис/име,фамилия)

                                                                                     (дата)

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ                                       

„РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ C4I”

(подпис/име,фамилия)

 (дата)