Премини към основното съдържание

Обучение

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 05-07/2023

ОБУЧЕНИЕ

стр. 1 от 3

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за провеждане на обучение, повишаване на квалификацията и придобиване на опит от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”, участващ в процесите на сертификация на системи за управление на качеството (СУК), сертификация на продукти и сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да осигури описание на дейностите по провеждане на обучение, повишаване на квалификацията и придобиване на опит от персонала.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Персоналът, участващ в процесите на сертификация на СУК, сертификация на продукти и сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация, трябва да поддържа своята компетентност по отношение на:

 • съюзни публикации и стандарти за СУК;
 • процедури за одит/оценяване.

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” носи отговорност за провеждане на обучение на персонала, участващ в дейности по сертификация на СУК, сертификация на продукти и сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за поддържане в актуално състояние на Регистъра на одиторите/оценителите.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” координира дейностите по повишаване на квалификацията и обучението на персонала.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

 • БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

3.2. Препратки: няма

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

Оценител: лице, на което е възложено самостоятелно или като част от екип по оценяване да извърши оценяване.

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.      II      (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

полк. доц. д.н.     II    (Б.Генов)

.2020 г.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

6.1. Общи положения

Дейностите, свързани със сертификация на СУК, сертификация на продукти и сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация се извършват от компетентен персонал.

Повишаването на квалификацията и обучението на персонала е непрекъснат процес, който се основава на принципите на:

 • актуалност;
 • всеобхватност;
 • проследимост.

Извършва се обучение в следните области:

 • прилагане на съюзни публикации за осигуряване на качеството от серия AQAP's, свързани публикации, стандарти и процедурите;
 • придобиване на допълнителни умения, необходими за извършване на одит/оценка.

Компетентността се доказва чрез писмен или устен изпит, или по друг подходящ начин.

6.2. Квалификация на одиторите

6.2.1 Лични качества

Одиторите/оценителите трябва да прилагат комплексен подход, да имат правилна преценка, да притежават аналитични умения и способност да възприемат ситуациите реално и да разбират ролята на отделните звена в рамките на цялата организация.

Одиторът/оценителят трябва да може да прилага тези свои качества, за да:

 • намира и оценява безпристрастно и обективно фактите и доказателствата;
 • остане верен на целта на одита/оценката, без страх и без лично предпочитание;
 • се отнася със съответния персонал по възможно най-подходящия начин;
 • извършва одита/оценката, без да се отклонява поради различни причини;
 • отдава цялото си внимание и пълната подкрепа по време на одита/оценката;
 • реагира ефективно в стресови ситуации;
 • достигне до общо приемливи заключения, основаващи се на наблюденията, извършвани по време на одита/оценката;
 • отстоява своите заключения, независимо от възможен натиск за промяна, която не се основава на доказателства.

Задължение на всеки от одиторите/оценителите е непрекъснато да поддържа своето ниво на квалификация чрез самостоятелно обучение и самоусъвършенстване.

6.2.2 Опит

Одиторите/оценителите трябва да имат практически опит, придобит в процеса на работа при изпълнение на дейности по СУК, сертификация на продукти и сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация.

Преди да поеме отговорността за извършване на одит на СУК (оценяване на продукт или на средството за физическа сигурност на класифицираната информация) като одитор/оценител, служителят трябва да е придобил опит чрез участие в поне три одита (оценки като стажант-одитор/оценител), следствие на което придобива статут на одитор/оценител. За придобиване на статут ръководител на екип за одит/водещ оценител е необходимо провеждане в присъствие на наблюдател поне на един одит/оценка като ръководител на екипа за одит/водещ оценител, както и притежаването на сертификат за ръководител на екип за одит.

6.3. Планиране на обучението

На планиране подлежи обучение на персонала, назначен на длъжност, изискваща участие в дейностите по сертификация на СУК, сертификация на продукти или сертификация на средства за физическа сигурност на каласифицираната информация.

Планирането на обучението се извършва от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” в следните случаи:

- при промяна на съюзни публикации за осигуряване на качеството от серията AQAP's, свързани публикации, стандарти и процедурите от СУК;

-  след назначаване на служител на длъжност, изискваща участие в дейностите по сертификация на СУК, сертификация на продукти или сертификация на средства за физическа сигурност на каласифицираната информация, като целта е постигане на съответното ниво на компетентност.

Обучението може да бъде външно и вътрешно.

6.3.1. Външно обучение

Външното обучение включва участие в курсове, семинари, работни срещи и др. организирани от външни организации или от структурите на НАТО. Документираната информация от проведеното обучение се съхраняват в отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6.3.2. Вътрешно обучение

Вътрешното обучение е основна форма на обучение на одиторите/оценителите. Резултатите от проведеното обучение се отразяват в протокол и се съхраняват в отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6.4. Регистриране на информацията за квалификацията и обучението

В отдел “Военна стандартизация и сертификация” се поддържат регистри на одиторите/оценителите в електронен вид, в които се отразяват извършените от тях одити/оценки.

Копие от всяка документирана информация, свързани с дейностите по повишаване на квалификацията и обучението на персонала се съхраняват в отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

    Няма

 

Край