Регистър на заявките за предоставяне на услуги при създаване (проектиране и изграждане) на СФС на КИ на организационните единици в МО

Приложение 7

Ф КИСЗИ 05/01/07

№ по ред

Заявка № (на ИО)

Вх. № на заявката (на ИО)

Организационна единица

Система за физическа сигурност на КИ

Вид на услугата

Рег. № писмо/заявка (на орг.ед.)

Забележка