Регистър на заявките за сертифициране на системи за физическа сигурност на организационни единици в Министерство на отбраната

Приложение 2

Ф КИСЗИ 05/01/02

№ по ред

Заявка № (на ИО)

Вх. № на заявката (на ИО)

Организационна единица

Система за физическа сигурност на КИ

Рег. № писмо/заявка (на орг.ед.)

Забележка