Управление на записи

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 02-06/2020

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИ

стр. 1 от 3

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за управление на записите от дейности, извършвани в отдел “Военна стандартизация и сертификация”, тяхното създаване и съхранение. Записите са част от документацията на системата за управление на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да осигури описание и изпълнение на дейностите по създаване и съхранение на записите.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от целия личен състав на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Всички експерти, които при изпълнение на своите функционални задължения създават записи, носят отговорност същите да бъдат четливи и правилно идентифицирани.

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” носи основната отговорност за изпълнението на дейностите по създаване и съхранение на записите.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

  • БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”;

3.2. Препратки – няма

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

11.03.2020 г.

Съгласувал:

 

полк.      II    (Хр. Анастасов)

11.03.2020 г.

Утвърдил:

 

полк. д-р     II     (Д. Кирков)

12.03.2020 г.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Създаването, идентифицирането и съхранението на записите, създавани при изпълнение на дейностите в отдел “Военна стандартизация и сертификация” се извършва съгласно реда, описан в съответните документирани процедури.

Всички записи, свързани с дейностите по сертификация на системи за управление на качеството (СУК), продукти и средства за физическа сигурност на класифицираната информация се съхраняват в отдел “Военна стандартизация и сертификация”. Поддържат се досиета на организациите със сертифицирани СУК, досиета на сертифицираните продукти, досиета на сертифицираните средства за физическа сигурност на класифицираната информация, както и съответните регистри на заявките за сертификация и регистри на издадените сертификати. Достъпът до тях се контролира от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

Отдел “Военна стандартизация и сертификация” поддържа в актуално състояние Списък на записите (Ф 02/06/01).

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф 02/06/01 - Списък на записите

 

Край