Доклад от оценяване на СФС на КИ

Приложение 5

Ф КИСЗИ 07/01/05

ДОКЛАД ОТ ОЦЕНЯВАНЕ дата на изготвяне
Заявка №...........................................

Време на провеждане:

.........................................

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА:

Наименование

Адрес

Контакт

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕДИНИЦА:  
Вид на оценяването:

Основно

Снимка

Допълнително

Снимка

СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:  
Вид на услугата, предоставяна при създаване (проектиране и изграждане) на СФС:  
Рег. № на документа:  
Критерии (Изисквания на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация).

ЕКИП ОЦЕНИТЕЛИ:

ВОДЕЩ ОЦЕНИТЕЛ:

ОЦЕНИТЕЛ:

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО

 

1. Документи по създаване на система за физическа сигурност на класифицираната информация

В таблицата са посочени изискванията към системата за физическа сигурност на класифицираната информация по Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация и съответствието им с документа, представен за оценяване

Позиция/показател по изискване на Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност  на класифицираната информация./

Позиция/показател по документа, представен за оценяване

Съответствие

Да/Не

1 2 3
     
     
     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКИПА ОЦЕНИТЕЛИ:

Документът

........................................................................................................................................................................(наименование  и рег. № на документа)

за ....................................................................................................................................................................

                (наименование на системата за физическа сигурност на класифицираната информация)

съответства  /не съответства/   на   изискванията  на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Документираните несъответствия се отнасят към  т. …………..….. от...................... и е изготвен

Протокол № от.......................

Нужно ли е допълнително оценяване? Предложена дата:
Отчети за несъответствия: Приложение 1
ИЗГОТВИЛ ДОКЛАДА:

 

(подпис/име,фамилия)

(дата)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"

Да  бъде     съгласуван         /да         не           се   съгласува/          документ.....................................................………………………................................(наименование и рег. № на документа)  по създаване на система за физическа сигурност на класифицираната информация за съответствие с изискванията на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

                /Да се проведе допълнително оценяване за установяване на съответствието на документа по създаване на система за физическа сигурност на класифицираната информация с изискванията на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация./

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ C4I”

(подпис/име,фамилия)

(дата)