Премини към основното съдържание

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Област на висше образование: 5 "Технически науки"

Докторската програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управлениеосигурява придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен докторпо Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

 

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Обучението по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” има за цел да подготвя специалисти, които да извършват научни изследвания в областта на проектирането и изграждането на автоматизирани информационни системи и системи за oбработване на информация, както и за тяхната киберзащита. Те трябва да придобият практически опит и възможности за провеждане на преподавателска и научноизследователска дейност във висши учебни заведения (ВУЗ) и научно-изследователски звена, както и управление на производството за нуждите на различни частни, корпоративни и държавни фирми от областта на информационните системи и технологии.

Обучението се извършва в следните направления:

 • автоматизирани информационни системи и системи за командване и управление;

 • военни информационни системи;

 • компютърни системи и технологии за управление на войските и оръжията;

 • защита на информацията в компютърните системи за отбрана;

 • системи и технологии за изграждане на центрове за данни и облачни архитектури с военно предназначение;

 • моделиране и симулации във военната област;

 • географски информационни системи.

 

ОБХВАТ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

С обучението на докторанти по докторската програма се постигат следните резултати:

 • развитие на теорията и практиката в областта на изследване, експлоатация и модернизация на автоматизираните системи за управление и обработка на информацията и усъвършенстване организацията на използването им;

 • разработване на методи, модели и алгоритми за анализ, проектиране, разработване, диагностика, и експлоатация на автоматизирани системи за обработка на информация и управление;

 • провеждане на научни и приложни изследвания, създаване на симулационни модели и експериментални методики за развитие на теорията и практиката в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление;

 • усвояване на нови знания и умения и придобиване на компетентности в областта на съвременните автоматизираните системи за обработка на информация и управление;

 • повишаване на научното израстване и квалификацията на академичния състав, чрез придобиване на нови знания и компетентности при създаване и използване на компютърни технологии за управление на ресурси в отбраната и сигурността;

 • усъвършенстване на компетентностите за разработване и представяне на получените резултати на научни форуми (конференции, списания и др.), както и умения за разработване, представяне и защита на докторска дисертация;

 • подготовка на научни кадри в областта на електротехниката, електрониката, автоматиката, автоматизираните системи за командване и управление, информационните системи и др.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” могат:

 • Да извършват научно-преподавателска дейност във висши училища и самостоятелни научни изследвания в научноизследователски институции.

 • Да участват и ръководят екипи за проектиране и разработване на системи за обработка на информация и управление в индустриалната и непроизводствената сфери.

 • Да участват и ръководят екипи за внедряване на системи за обработка на информация и управление в индустриалната и непроизводствената сфери.

 • Да проектират нови изделия и програмни системи и услуги в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление.

 

sort weight
9