Отчет за несъответствие на СФС за КИ

Приложение 4

Ф КИСЗИ 07/01/04

 

 ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Дата

Заявка №: (на ИО)

Организационна единица: Заявка № (на орг. единица)
Система за физическа сигурност на класифицираната информация:

Позоваване на:

Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Услуги, предоставяни при създаване (проектиране и изграждане) на СФС:

Водещ оценител: (подпис, фамилия)

Представител на организационната единица:

(подпис, фамилия)

Описание на несъответствието:

 

 

Оценител:____________________________________                                                                                   Дата:

                                   (подпис, фамилия)

Предложени коригиращи действия:

 

                                                                                                                                                         Срок:

 

Ръководител:_________________________________                                                                                Дата:       

                                  (подпис, фамилия)

Оценяване на изпълнението:

 

 

Проверил:___________________________________                                                                                   Дата:

                               (подпис, фамилия)