Програма за оценяване на система за физическа сигурност на класифицираната информация

Приложение 3

Ф КИСЗИ 05/01/03

Заявка №  
1. Организационна единица  
2. Система за физическа сигурност на класифицираната информация  
3. Време за провеждане  
4. Обхват Документация, създаване и изпитвания на системата за физическа сигурност на класифицираната информация
5. Критерий Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация.
6. Водещ оценител  
7. Оценители  

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност Дата Време Място
Встъпително заседание      
Оценяване      
Заключително заседание      
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Дейност Време Оценител
дата

Проверка на техническата документация на системата за физическа сигурност на класифицираната информация

 

 

 

 

 

 

Оценка на процеса за създаване на системата за физическа сигурност на класифицираната информация

 

 

 

 

 

 

Провеждане на изпитвания. Анализ и оценка на резултатите

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Съдържание

Извършва

Забележка

1. Инструктаж на екипа

 

 
2. Осигуряване на защитно/работно облекло    
3. Разни    
     

 

ИЗГОТВИЛ ПРОГРАМАТА:                                                            СЪГЛАСУВАЛ:     

 /.............................................../                                                         /..................................................../

                                                                                   (Представител на организационната единица)

ВОДЕЩ ОЦЕНИТЕЛ:

 /.............................................../