Регистър на сертификатите на СФС на КИ на организационните единици в МО

Приложение 7

Ф КИСЗИ 05/01/07

№ по ред 

Заявка № (на ИО)

Организационна единица

Система за физическа сигурност на класифицираната информация

№ на сертификата

Дата на издаване

Валиден до