Регистър на съгласуваните документи на СФС на КИ

Приложение 6

Ф КИСЗИ 07/01/06

№ по ред

Заявка

(на ИО)

Организа- ционна единица

Система за физическа сигурност на

класиф. информация

Вид на документа

Рег. № на документа

Дата на съгласуване