Модели и алгоритми за тестване на интегрирани информационни системи за отбрана

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната /СППМО/ и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни и информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Непрекъснато увеличаващата се архитектурна сложност на софтуерните системи, превръща тестването в изключително сериозно предизвикателство, както за разработчиците, така и за потребителите. Изключително важно е потребителите да се убедят, че системата работи съгласно първоначално дефинираните изисквания и очакванията им, преди да преминат към реалната й експлоатация.

Основната цел на дисертационното изследване е да се класифицират и анализират съществуващите подходи за функционално тестване на интергрирани информационни системи, да се идентифицират слабостите им при използване в системите за отбрана и да се предложат нови подобрени модели и алгоритми приложими за тестване на интегрирани системи за отбрана.