Премини към основното съдържание

Информационни технологии и киберсигурност

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Област на висше образование: 5 "Технически науки"

Докторската програма Информационни технологии и киберсигурностосигурява придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен докторпо Информационни технологии и киберсигурност.

ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

 • Подготовка на висококвалифицирани специалисти за научноизследователска дейност в областта на информационните технологии и кибер отбраната;

 • Задълбочаване на фундаменталната и професионална компетентност за научноизследователска и приложна в областта на съвременната информатика;

 • Задълбочаване на знанията, свързани със съвременните теоретични и методологични принципи на изследване в областта на докторската програма;

 • Формиране на умения за извършване на задълбочен научен анализ и формулиране на нови хипотези;

 • Формиране на умения за самостоятелна научноизследователска дейност;

 • Изграждане на опит за извършване на научно изследване и представяне на резултатите от него в национални, регионални и международни форуми.

Докторантите се обучават по индивидуален учебен план, съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени в Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".

 

ОБХВАТ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Програмата обхваща интердисциплинарна научна област, намираща се на границата между природоматематическите науки и техническите науки. Характеризира се със задълбочени познания за информационните технологии и киберсигурността, информационни системи, информатиката и компютърните науки. Има специфична практическа насоченост към информационните системи в сферата за сигурността и отбраната.

 

Успешно завършилият докторант:

 • притежава и прилага знания за методите на научните изследвания в областта на информационните технологии и информационната сигурност и извършва оригинални изследвания;

 • добре познава и използва литературните източници в областта на дисертационното изследване;

 • представя и интерпретира знания на най-високо ниво не само в областите на съвременните информационни технологии и киберсигурност, но и в сродни научни области.

След завършване на обучението се придобиват умения за:

 • систематизирано, обосновано изложение на научни идеи;

 • самостоятелна научноизследователска и приложна дейност;

 • критичен анализ на научни идеи в областта на съвременните информационни технологии и киберсигурността, както и приложенията им;

 • бързо търсене, извличане, систематизиране, синтезиране и оценяване на необходимата информация от различни източници;

 • дефиниране на политики, изследване на съществуващи средства за информационна сигурност, предложение за усъвървенстване на съществуващите методи и разработване на нови средства за защита;

 • създаване, поддържане проектиране и програмиране на информационни системи и мрежи.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите успешно докторската програма са специалисти, които могат да се реализират в сферата на софтуерни и хардуерни системи, включително и кибер защитата им, разработването на математически модели и алгоритми. Докторите в докторска програма „Информационни технологии и кибер сигурност“ са ценени като преподаватели във висши учебни заведения и изследователи, способни да развиват самостоятелни научни изследвания. В специализираните звена за ИТ поддръжка и киберсигурност завършилите докторската програма са високо ценени и търсени специалисти.

sort weight
8