Премини към основното съдържание

Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

Submitted by admin on

Професионално направление 5.10: “Химични технологии”
Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Докторската програма „Химични технологии свързани със сигурността и отбраната” осигурява условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по „Химични технологии свързани със сигурността и отбраната“.

Цели на докторската програма:
• Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в сферата на химичните технологии свързани със сигурността и отбраната, с опитност за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научно- преподавателска дейност..
• Да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на химичните технологии свързани със сигурността и отбраната.
• Да се придобие методологичен опит при анализиране на резултати от научно изследване и при изготвяне и обосноваване на препоръки, свързани с методиката за изграждане, усъвършенстване и спецификата на функциониране на химични технологични решения свързани със сигурността и отбраната.
• Разработване на модели и алгоритми за синтезиране на оптимални решения за проектиране на нови и модернизиране на съществуващи химични технологични решения свързани със сигурността и отбраната.
• Изследване на възможностите и перспективите за използване на съвременните информационни системи относно химични технологии приложими за решаване на различни задачи, както във военната, така и в гражданската област.
• Задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите, необходими за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.

• Придобиване на умения и компетентности за анализиране на приоритетни теоретични и практически проблеми в областта на химичните технологии свързани със сигурността и отбраната.
• Усвояване на методологията за планиране и организиране на научно изследване и за представяне на постигнатите резултати пред научната национална и международна общност.

Обхват на докторската програма:
Програмата обхваща интердисциплинарна научна област, намираща се на границата между: неорганична, органична и аналитична химия, химичен анализ, моделиране на химични процеси и изчислителна химия, нанотехнологии, мониторинг на околната среда и анализ, композитни материали, информационни системи, информатиката и компютърните науки.
Характеризира се с задълбочени познания за взривните технологии, материалознанието, химичните технологии, информационни системи, информатиката и компютърните науки. Използва постиженията на съвременните информационни технологии за инженерни разчети. Има специфична практическа насоченост към сферата за сигурността и отбраната.
Тази програма позволява осъществяване на образователна дейност в следните изследователски направления:
• неорганичните и органичните химични технологии;
• производство на материали;
• полимерни материали;
• моделиране и симулации химични процеси;
• изследвания и визуализация на работата на нови композитни материали, подложени на знакопроменливи натоварвания, както в средства за поразяване, така и за балистична защита;

Успешно завършилият докторант:
• притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
• има знания и способности за използване на научни подходи за описание и изграждане на модели на химичните технологии приложими в сферата на сигурността и отбраната;
• владее методите на научните изследвания в областта на химичните технологии свързани със сигурността и отбраната;
• има способност за развиване и обогатяване на съществуващите знания, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
• притежава знания с най-висока степен на сложност и осъществява оригинални изследвания;
• представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в областта на химичните технологии, информатиката и компютърните науки, но и в близки научни области;
2• притежава умения да създава и ръководи колективи и екипи, да разпределя времето и да управлява човешки ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
• притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии.

Професионална реализация
Завършилите докторската програма по „Химични технологии свързани със сигурността и отбраната“ са специалисти, които са в състояние да реализират самостоятелни научни изследвания и иновационна преподавателка дейност във висши училища и научни организации в областта на химичните технологии. Те могат да участват в процедури за израстване в степен и в хабилитационни процедури. Специалисти с научна степен „доктор“ по научна специалност „Химични технологии свързани със сигурността и отбраната“ са търсени и ценени в редица области на обществения живот.

sort weight
3