Премини към основното съдържание

Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура

Submitted by admin on

Професионално направление: 5.1 “Машинно инженерство

Област на висше образование: 5 „Технически науки”

Докторската програма „Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура” осигурява условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Обучението се осъществява в редовна и самостоятелна форма на обучение с продължителност до три години, а в задочна и дистанционна форма на обучение е с продължителност до четири години. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователна и научна степен „доктор“ по „Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура “.

Цели на докторската програма

 • Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в сферата на методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура, и по специално за продуктите и системите, свързани с отбраната с опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.

 • Да се разшири и задълбочи общата и професионалната компетентност на докторантите в областта на методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура.

 • Да се разработят модели и алгоритми за синтезиране на оптимални решения, базирани на резултатите от изпитванията и контрола, прилагани в различни фази на жизнения цикъл на продукт и системи, свързани с отбраната.

 • Да се задълбочат знанията, уменията и компетентностите, необходими за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.

 • Да се задълбочи овладяването на научната терминология и методологичните принципи на изследване в областта на методите за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура.

 • Да се задълбочи придобиването на умения и компетентности за анализиране на приоритетни теоретични и практически проблеми в областта на методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура.

 • Да се усвоят методологията за планиране и организиране на научно изследване и за представяне на постигнатите резултати пред научната национална и международна общност.

 

Обхват на докторската програма

Програмата има мулти и интердисциплинарна същност. Характеризира се с задълбочени познания от фундаменталните, инженерните и приложните науки, позволяващи оценката на свойствата и поведението на материалите, изделията, апаратурата, механиката, материалознанието, технологиите, информатиката, компютърните науки и математиката, и др. Има специфична практическа насоченост към сферата за сигурността и отбраната.

Тази програма позволява осъществяване на образователна дейност в следните изследователски направления:

 • изследване на надеждностни характеристики на изделия и апаратура;

 • доствоверност на методите за контролиране и изпитвания;

 • моделиране и симулации на жизнения цикъ на продукти и системи, свързани с отбраната.

 

Успешно завършилият докторант:

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

 • има знания и способности за използване на научни подходи за описание и изграждане на модели методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура;

 • има способност за развиване и обогатяване на съществуващите знания, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;

 • представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в областта на методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура, но и в близки научни области;

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;

 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност;

 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.

 

Професионална реализация

Завършилите докторската програма по „Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура“ са специалисти, които са в състояние да реализират самостоятелни научни изследвания и иновационна преподавателка дейност във висши училища и научни организации в областта на изпитвания на материали, изделия и апаратура. Специалисти с научна степен „доктор“ по научна специалност „Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура“ са търсени и ценени в редица области на обществения живот в качеството им на ръководни специалисти в специализираната промишленост, отбранителните структури, оценка и изпитвания на материали, апаратура и др.

2

sort weight
5