РАБОТНА СРЕЩА ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "СИГУРНОСТ"

На 02.07.2019 г. в Института по отбрана се проведе работна среща за обсъждане на Национална научна програма "Сигурност", инициирана от Министерството на образованието и науката. На събитието присъстваха г-жа Карина Ангелиева - зам.-министър на образованието и науката, г-н Анатолий Величков - зам.-министър на отбраната, чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – ЦИНСО-БАН, както и представители на военно-научни организации - Военна академия "Г. С. Раковски", НВУ "В. Левски", ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Института по отбрана, дирекция "Отбранителна аквизиция" – МО и др.
Срещата бе открита от директора на Института - полк. д-р Димитър Кирков. Зам.-министър Величков поздрави участниците и благодари на г-жа Ангелиева за инициативата й за създаване на Националната научна програма "Сигурност", с реализирането на която се очаква научно-изследователските организации да бъдат подпомогнати при провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания и разработки за нуждите на отбраната и сигурността. Зам.-министър Ангелиева запозна присъстващите с основната идея, целта и начините на финансиране, а проф. Хаджитодоров - разясни задачите, начина на организация, управлението и работните пакети на Програмата.
Проведена беше дискусия по структурата и съдържанието на нейния проект.
В заключение, полк. доц. д-р Николай Стоянов - зам. директор на Института по отбрана, обобщи резултатите от обсъждането и предложи следващата работна среща да се проведе през септември т.г., в разширен формат, с участието на всички заинтересувани публични научни организации от страната.