Премини към основното съдържание

Дирекция "Административно и финансово осигуряване"

 

Снимка Директор на дирекция "Административно и финансово осигуряване" полковник Петко Бончев 02 92 21 810 
 • организира и отговаря за административно-финансовите дейности;
 • подпомага директора при извършване на организационно-техническите дейности при подбора, оценката и развитието на човешките ресурси;
 • разработва планове, организира и отговаря за изпълнението им;
 • изготвя справки и отчети за дейността на Института;
 • изготвя заповеди и правила за вътрешния ред;
 • отговаря за спазване на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд в работните помещения и прави предложения за подобряване качеството на работата;
 • планира, организира и осъществява логистичното и финансово-счетоводното осигуряване;
 • осигурява изпълнението на дейностите по планирането, програмирането и отчитането на бюджетните средства;
 • изготвя отчети, доклади, анализи, сведения, справки, удостоверения и други, свързани с логистичното и финансовото осигуряване;
 • организира използването, разпределението и стопанисването на материално-техническата база и ефективното разходване на материалните средства;
 • контролира изготвянето и издаването на документи от служителите при стриктно спазване на нормативните актове.