Премини към основното съдържание

Дирекция "Военна стандартизация, качество и сертификация"

Снимка

Директор на дирекция "Военна стандартизация, качество и сертификация" полковник Христо Анастасов 02 92 21 870 

 

    Дирекция "Военна стандартизация, качество и сертификация" 

 • организира разработването, съгласуването, утвърждаването, регистрирането, разпространението, съхранението и актуализирането на военни стандартизационни документи;
 • координира участието на представителите на Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА) в Техническите комитети на Българския институт за стандартизация;
 • организира и координира процеса по ратификация, одобряване и използване на стандартизационните документи на НАТО и поддържане на информационна система "Стандарт";
 • координира сътрудничеството в областта на военната стандартизация в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • координира участието на националните представители от МО, БА и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната, в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация;
 • организира и ръководи дейността по създаване на одобрена българска военна терминология, формулирана на базата на стандартизационните документи на НАТО;
 • извършва сертификация на системи за управление на качеството на производители на продукти, свързани с отбраната, за съответствие с изискванията на съюзните публикации за осигуряване на качеството от серията AQAPs;
 • извършва сертификация на продукти, свързани с отбраната;
 • извършва сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация за организационни единици във и извън МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
 • осигурява управлението на качеството при подготовка и изпълнение на договори за придобиване на продукти, свързани с отбраната, за нуждите на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
 • осигурява Държавна гаранция на качеството за нуждите на страни - членки на НАТО, по смисъла на STANAG 4107 или страни извън НАТО, с които Република България има сключени двустранни споразумения;
 • сертифицира военни въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, собственост на Министерството на вътрешните работи, по отношение изискванията за летателната годност;
 • одитира процесите за увеличаване на ресурсите на авиационната техника;
 • регистрира военните въздухоплавателни средства и въздухоплавателните средства, собственост на Министерството на вътрешните работи, и водене на регистър за тях.