Премини към основното съдържание

     Отдел "Административно осигуряване"

  • подпомага директора при подбора, оценката и развитието на кадрите;
  • организира изготвянето на документите, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
  • разработва и участва в разработването на правилата за вътрешния трудов ред в Института по отбрана;
  • участва в разработването на документите по годишното и месечното планиране, както и отчитане на изпълнението на задачите в Института по отбрана;
  • организира изготвяне на справки, служебни бележки, удостоверения, отчети, заявки и други документи, касаещи административната дейност в института;
  • изготвя становища и участва в работни групи по проекти на нормативни актове, концепции, програми и други;
  • приема и обработва постъпилите сигнали и писма свързани с корупцията и изготвя ежемесечно справка за Министерството на отбраната;
  • отговаря за комплектуването и отчета на служебните дела на военнослужещите и цивилните служители, както и служебните досиета на държавните служители;
  • води отчета на регистрите, свързани с отчета на личния състав на Института.