Премини към основното съдържание

      Отдел "Бойни системи и екипировка"

 • извършва научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска дейност в областта на автобронетанковата и специална техника, инженерната техника, пътно строителни машини, войсковите автомобили, трактори и кари, зенитно-ракетната, авиационната и военноморската техника и средствата, техниката, оборудването, материалите, екипировката и маскировката, използвани за бойното осигуряване и логистиката;
 • анализира състоянието и тенденциите в технологиите и изготвя перспективни прогнози за развитието на автобронетанковата и специална техника, инженерната техника, пътно строителни машини, войсковите автомобили, трактори и кари, зенитно-ракетната, авиационната, военноморската и тиловата техника, военните имущества и материали, екипировката и маскировката ;
 • разработва тактико-технически задания, технически спецификации и експертизи, програми и методики за изпитвания, както и други документи, свързани с аквизицията на бойните системи и екипировка;
 • провежда научно-техническо съпровождане на изследователската и развойна фаза на отбранителните продукти, което да позволява намаляването на техническия риск и предотвратяването на най-ранен етап на евентуални бъдещи загуби при реализацията на останалите фази, изискващи основната част от инвестициите;
 • извършва опитно-конструкторска и експериментална дейност с цел обосноваване на тактико-технически характеристики на изделията. Предлага технически решения при модернизация или покупка на изделия за нуждите на Въоръжените сили;
 • извършва военноикономически анализи на бойните системи и екипировка;
 • участва в разработването на проекти на стратегии, концепции, програми, инструкции, указания, процедури, заповеди и други нормативни документи свързани с цялостния жизнен цикъл на отбранителните продукти;
 • участие в програми, проекти, разработки и други в областта на научно-приложните изследвания и технологии на бойните системи и екипировка в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • осъществява сътрудничество с националната отбранителна промишленост и обмяна на опит;
 • публикува резултати от научноизследователската и експериментална дейност;
 • организира и провежда презентации и демонстрации на фирми, предлагащи бойни системи и екипировка.