Премини към основното съдържание

Отдел "Военна стандартизация и сертификация"

 • извършва сертификация на системи за управление на качеството на производители на продукти, свързани с отбраната, за съответствие с изискванията на съюзните публикации за осигуряване на качеството от серията AQAPs;
 • извършва сертификация на продукти, свързани с отбраната;
 • извършва сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация за организационни единици във и извън Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА);
 • организира разработването, съгласуването, утвърждаването, регистрирането, разпространението, съхранението и актуализирането на военни стандартизационни документи;
 • координира участието на представителите на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА в Техническите комитети на Българския институт за стандартизация;
 • организира и координира процеса по ратификация, одобряване и използване на стандартизационните документи на НАТО и поддържане на информационна система „Стандарт“;
 • координира сътрудничеството в областта на военната стандартизация в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • координира участието на националните представители от МО, БА и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната, в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация;
 • организира и ръководи дейността по създаване на одобрена българска военна терминология, формулирана на базата на стандартизационните документи на НАТО;
 • участва в изготвянето на тактико-технически задания, технически спецификации и методики за изпитвания и др., свързани с развитието на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, системите C4I и системите за физическа сигурност на класифицираната информация;
 • участва в процеса по разработване, съгласуване, утвърждаване, регистриране, издаване, актуализиране, съхранение и разпространение на национални военни стандартизационни документи.

 

Процедури:

Управление на документираната информация

Управление на записи

Сертификация на системи за управление на качеството

Надзор на системи за управление на качеството

Обучение

Права и задължения на сертифицираната организация

Възражения и жалби

Временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати

Сертификация на продукти

Надзор на продукти

Сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация на организационните единици извън МО и БА

Сертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация на организационните единици в МО и БА

Ресертификация на средства за физическа сигурност на класифицираната информация на организационните единици в МО и БА

Сертификация на модел предупредителни и сигнални оръжия

Издавани документи:

 • Сертификат на системи за управление на качеството
 • Сертификат на продукти
 • Сертификат на СФСКИ извън МО и БА
 • Сертификат на СФСКИ в МО и БА
 • Сертификат на МПСО

 

 

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

 

Сертификат