Премини към основното съдържание

Дирекция "Развитие на системите C4I" 

Директор на дирекция "Развитие на системите C4I"  полковник

Иван П. Иванов

02 92 21 820
 • отговаря за научноизследователската, научно-приложната и опитно-конструкторската работа в областта на системите C4I и информационните технологии за отбрана;
 • изготвя научни анализи и прогнози, свързани с развитието на системите C4I на Българската армия и информационните технологии за отбрана;
 • изготвя проекти, технически спецификации, тактико-технически задания, програми и методики за изпитвания и др., свързани с развитието на системите C4I на Българската армия и информационните технологии за отбрана;
 • осигурява с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управлението на страната и въоръжените сили;
 • осъществява сътрудничество в областта на научно-приложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на системите C4I в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • отговаря за сертификацията на системи за физическа сигурност на класифицираната информация;
 • изготвя военно-икономическите анализи, свързани с C4I системите;
 • провежда обучение по образователна и научна степен "доктор" по акредитирани научни специалности;
 • подпомага интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;
 • организира провеждането и участието в научни и приложни конференции, семинари, симпозиуми, курсове и др.; 
 • организира работата на Експертен технико-икономически съвет по "Развитие на системите C4I".
  .