Премини към основното съдържание

Дирекция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" 

    Директор на дирекция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"    
  • подпомага организирането и извършването на научноизследователската, опитно-конструкторската и експериментална дейност на Института по отбрана чрез поддържане и разширяване на обхвата на акредитация на лабораториите;
  • съдействa за извършването на метрологичното осигуряване на Министерството на отбраната, Българската армия и подчинените структури;
  • калибрира и проверява средствата за измерване, като поддържа ведомствените еталони и гарантира проследимост до националните еталони;
  • организира и провежда метрологично обучение на специалисти в областта на метрологията от състава на Министерството на отбраната, Българската армия и подчинените структури;
  • организира и извършва изпитвания и измервания по време на целия жизнен цикъл на продукти, свързани с отбраната, съгласно методите и изискванията на български, международни и специализирани стандарти и програми и методики;
  • подпомага с научно-техническа експертиза дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани проекти в областта на отбраната и националната сигурност на страната и въоръжените сили;
  • съдейства при изготвянето на тактико-технически задания, технически спецификации и експертизи, програми и методики за изпитвания, калибриране и проверка на средства за измерване, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на продукти и на такива с отбраната;
  • организира и провежда Експертен технически съвет към дирекцията.