Премини към основното съдържание

 Отдел "Осигуряване на качеството и лететална годност"

 • осигуряване и управление на качеството при подготовка и изпълнение на договори за придобиване на продукти, свързани с отбраната, за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
 • осигуряване на Държавна гаранция на качеството за нуждите на страни-членки на НАТО, по смисъла на STANAG 4107 или страни извън НАТО, с които Република България има сключени двустранни споразумения;
 • сертификация на военни въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, собственост на Министерството на вътрешните работи, по отношение изискванията за летателната годност;
 • одитиране процесите за увеличаване на ресурсите на авиационната техника;
 • регистрация на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства, собственост на Министерството на вътрешните работи, и водене на регистър за тях;
 • участие в изготвянето на тактико-технически задания, технически спецификации и методики за изпитвания и др., свързани с развитието на бойната техника и системи, въоръжението и боеприпасите, системите C4I и системите за физическа сигурност на класифицираната информация;
 • участие в процеса по разработване, съгласуване, утвърждаване, регистриране, издаване, актуализиране, съхранение и разпространение на национални военни стандартизационни документи;
 • участие при изготвяне на методики и програми за организиране и провеждане на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания и анализ на техните резултати;
 • участие в лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжение, системи С4I, военна техника, тилови имущества и материали, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения.

Издавани документи:

 • Сертификат за летателна годност и Удостоверения за преглед на летателната годност на военните ВС и ВС на МВР.
 • Сертификат за летателна годност за експорт на военните ВС и ВС на МВР.
 • Сертификат за регистрация и удостоверения за анулиране на регистрацията на военните ВС и ВС на МВР.
 • Протоколи за оценка на съответствието на продукти с изискванията на договори.

 

Сертификат Сертификат Сертификат