Премини към основното съдържание

     Отдел "Комуникационни мрежи и системи"

 • извършва научноизследователска, научно-приложна и опитно-кон­структорска дейност в областта на Системите за командване и управление и технологии, приложими в тази област;
 • разработва научни анализи и прогнози, свързани с развитието на Системите за командване и управление и технологиите в тази област;
 • анализира оперативно-тактическите изисквания към системите за командване и управление с цел дефиниране на тактико-техническите им характеристики;
 • разработва проекти, технически спецификации, тактико-технически задания, програми и методики за изпитвания, експертизи, анализи и др. документи, свързани с развитието на системите за командване и управление на Българската армия и използваните технологии в тази област;
 • изготвя анализи за състоянието на въоръжението, системите С4I в областта на радиолокацията, радионавигацията и радиоелектронната борба. Изготвяне на перспективни прогнози за тяхното развитие;
 • осигурява с научно-техническа експертиза дейностите по проектиране и изграждане на системи за командване и управление;
 • провежда научно-техническо съпровождане в изследователската и развойна фаза на системи за командване и управление, по оценка на риска и предотвратяването в най-ранен етап на критични точки с цел избягване на загуби и нежелани последици;
 • подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръжението;
 • изготвяне на програми и методики за изпитвания, технически експертизи и доклади, заключения и протоколи свързани с жизнения цикъл на отбранителните продукти;
 • сертифицира системите за физическа сигурност на класифицираната информация;

Заповед на Директора на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров"относно цени на услугите за сертификация на системи за физическа сигурност на класифицираната информация 

Заповед на Директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” относно цени на услуги, предоставяни при създаване (проектиране и изграждане) на системи за физическа сигурност на класифицираната информация

Процедури:

Процедура "Управление на документи"

Процедура "Управление на записи"

Процедура "Обучение за сертификация на системи за физическа сигурност на класифицираната информация"

Процедура "Рекламации и възражения при сертификация на системи за фи­зи­че­ска си­гур­ност на кла­си­фи­ци­ра­на­та информация"

Процедура "Сертификация на системи за физическа сигурност на класифицираната ин­фор­ма­ция за организационни единици в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната"

Процедура "Сертификация на системи за физическа сигурност на класифицираната ин­фор­ма­ция за организационни единици извън Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната"

Процедура "Предоставяне на услуги при създаване на СФС на КИ за организационните единици в МО, БА и структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната"

Процедура "Предоставяне на услуги при създаване на СФС на КИза организационни единици извън Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

 • организиране и провеждане на презентации и демонстрации на фирми и организации, предлагащи отбранителни продукти за нуждите на Министерството на отбраната и въоръжените сили;
 • решаване на задачи в радиолокацията за откриване и съпровождане на нисколетящи цели с използване на  Географска информационна система и технология;
 • участва в програми, проекти, разработки и други в областта на научно-приложните изследвания и технологии на Системите за командване и управление в рамките на НАТО, Европейския съюз и на двустранна основа;
 • осъществява сътрудничество с  отбранителната промишленост и обмяна на опит;
 • извършва военно-икономически анализи в областта на системите за командване и управление;
 • публикува резултати от научноизследователската и експериментална дейност;
 • организира, провежда и участва в научни конференции, изложения, семинари, симпозиуми и курсове, разработва и публикува монографии, студии, статии, сборници и други в областта на C4I системите;
 • провежда обучение в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани научни специалности.