Премини към основното съдържание

     Отдел "Логистично и финансово осигуряване"

  • организира и осъществява логистичното и финансово осигуряване в Института по отбрана;
  • организира и осъществява разходването и отчитането на финансовите ресурси по бюджета на института, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност;
  • осъществява счетоводната политика, като организира финансовата дейност и счетоводната отчетност, съгласно действащите нормативни разпоредби и осъществява превантивен контрол;
  • организира и извършва финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители;
  • организира движението на дълготрайните активи и материалните запаси, осигурени за дейността на Института по отбрана, (завеждане на отчет, съхранение, разходване и снемане от отчет);
  • организира и участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на Министерството на отбраната;
  • стопанисва и осигурява поддържането на предоставения за ползване сграден фонд, поддържа и организира ремонта на прилежащата инфраструктура;
  • организира и осъществява транспортното осигуряване на Института по отбрана;
  • изготвя периодични и годишни анализи, отчети, доклади, сведения, служебни бележки, удостоверения, справки и други документи, свързани с финансовото и логистичното осигуряване;
  • планира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, регистрира и отчита тяхното изпълнение.